telefonas     (8 45) 595 324                         email     sekretore@velziogimnazija.lt                           

Foto kaledinis

Sveikiname

Sveikinu   Tarptautinio vaikų kūrybinių darbų konkurso „Rieduliukas“ laimėtojus:

Fotografijų kategorija

Rokas Marko Portello, 2a kl. – I v.

Piešinių kategorija

Urtė Svetikaitė, 2a kl. – II v.

„Kuriame Lietuvos ateitį"

 Autobusas

Tėvų linija

 Tėvų linija

Atsitiktinė nuotrauka

2021-05-13 Plunksna Nojus.jpg

Bibliotekos tinklaraštis

biblioteka

Žurnalistų tinklaraštis

zurnalistai

Skautų tinklaraštis

skautai2

Besimokanti mokykla

Besimokanti mokykla3

Mokinių vežimas

 Autobusas

Tarptautiniai projektai

baneris

ErasmusLogo

ProSocial values3 2

RoBy Blue&LightGreen comp left

Reklama

Globa

 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VELŽIO GIMNAZIJĄ

2020 m. sausio 10 d. Nr. V-8
Velžys

Vadovaudamasis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-75  „Dėl priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“  5 punktu:

1. S u d a r a u mokinių priėmimo į Velžio gimnaziją komisijos sudėtį:

1.1. Rimtas Baltušis direktorius, pirmininkas
1.2. Edita Davidonytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininko pavaduotoja;
1.3. Silvija Šukevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, sekretorė;
1.4. Elena Kvietinskienė, socialinė pedagogė, narė;
1.5. Tomas Plesnevičius, psichologas, narys.

2. T v i r t i n u:

2.1. priėmimo į Velžio gimnaziją tvarkos aprašą (pridedama);
2.2. Velžio gimnazijos mokinių priėmimo tvarkos reglamentą (pridedama).

 

Gimnazijos direktorius Rimtas Baltušis

 

VELŽIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS
VEIKLOS REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių priėmimas į Velžio gimnaziją organizuojamas vadovaujantis priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. T-75, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais.
2. Velžio gimnazijos mokinių priėmimo komisijos (toliau – komisija) veiklos reglamentas nustato komisijos funkcijas, veiklos principus, sudėtį ir darbo organizavimo tvarką.

II SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMAS

3. Komisijos darbo reglamentą tvirtina gimnazijos direktorius.
4. Komisija sudaryta iš 5 narių.
5. Komisijos nariais gali būti: gimnazijos direktorius, gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai, pagalbos specialistai, raštinės darbuotojai.
6. Komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininkas arba, jam nesant, komisijos pirmininko pavaduotojas.

III SKYRIUS
KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

7. Komisija atlieka šias funkcijas:
7.1. koordinuoja mokinių priėmimą į mokyklą;
7.2. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų priėmimo į mokyklą klausimais;
7.3. bendradarbiauja su mokyklos savivaldos institucijomis (gimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių parlamentų) ar kitais asmenimis, mokinių priėmimo į mokyklą klausimais.
8. Komisija turi teisę:
8.1. priimti mokinius į mokyklą;
8.2. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą komisijos sprendimams priimti;
8.3. į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus, tėvus (globėjus, rūpintojus), mokinius;
8.4. teikti mokyklos direktoriui siūlymus dėl komisijos sudėties ar veiklos reglamento keitimo ar papildymo.

IV SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

9. Komisija dirba visus mokslo metus.
10. Komisijos veiklos forma – posėdžiai.
11. Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį ir būtinybę (bendrai situacijai mokykloje aptarti, atskiriems atvejams nagrinėti, skubių veiksmų ir sprendimų reikalaujančiais atvejais ir kt.).
12. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja komisijos pirmininkas, o jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas.
13. Komisijos pirmininkas:
13.1. vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą;
13.2. pasirašo komisijos sprendimus, kitus su komisijos veikla susijusius dokumentus;
13.3. atstovauja komisijai suinteresuotose institucijose svarstant mokinių priėmimo į mokyklas klausimus arba paveda atstovauti kitam komisijos nariui;
13.4. paveda komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti.
14. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Kiekvienas komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.
15. Svarstant konkretaus vaiko priėmimo į mokyklą klausimą, į komisijos posėdį ar pasitarimą gali būti kviečiami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ir/ar mokinys.
16. Komisijos pirmininko sprendimu posėdyje gali dalyvauti kiti kviestiniai asmenys.
17. Komisijos priimti sprendimai skelbiami interneto svetainėje, tėvai (globėjai) taip pat informuojami el. paštu/ telefonu.
18. Visi komisijos dokumentai saugomi mokyklos archyve pagal patvirtintą mokyklos dokumentacijos planą, plane numatytais terminais.
___________________________

PATVIRTINTA
Velžio gimnazijos direktoriaus
2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-8

PRIĖMIMO Į VELŽIO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Priėmimo į Velžio gimnazija (toliau – gimnazija) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų priėmimą mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į gimnazija priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią ir pabaigą, prašymų registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką.

2. Priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir šiuo Aprašu.

3. Priėmimą vykdo mokyklos direktorius. Mokyklos direktorius atsako už mokinių sąrašų sudarymą.

II SKYRIUS
PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KRITERIJAI

4. Gimnazija užtikrina, kad vaikai ir mokiniai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, mokytųsi pagal paskirto privalomojo pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis. Į laisvas vietas klasėse gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

5. Visiems iki 16 metų mokiniams, gyvenantiems gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, ugdymas privalomas pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas.

6. Mokinys tęsti mokslą priimamas, kai pateikia mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

7. Mokinys, neturintis mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento, priimamas mokytis gimnazijoje patikrinus jo pasiekimus ir nustačius jų atitiktį bendrosiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programose numatytiems mokymosi rezultatams.

8. Mokinys, baigęs adaptuotą pagrindinio ugdymo programą, specialiąją pagrindinio ugdymo programą arba pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, priimamas mokytis, pateikęs pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus.

9. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklas priimami vadovaujantis Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800.

III SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

10. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir yra baigęs priešmokyklinio ugdymo programą. Gali būti priimamas 6 metų vaikas, jei yra baigęs priešmokyklinio ugdymo programą.

11. Vaikas vieno iš tėvų (globėjų) prašymu gali būti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programos dalį, skirtą antrajai klasei, jeigu mokykla, patikrinusi vaiko pasiekimus, nustato jų atitiktį pirmosios klasės mokiniui mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams.

12. Gimnazijai vaiko tėvai (globėjai) pateikia:

12.1. prašymą mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

12.2. vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;

12.3. priešmokyklinio ugdymo pedagogo pasirašytą rekomendaciją, patvirtintą mokyklos direktoriaus;

12.4. švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymo programos skyrimo ir specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, jeigu vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių.

IV SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ

13. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį) priimamas asmuo, įgijęs pradinį išsilavinimą.

14. Mokinys, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą, specialiąją pradinio ugdymo programą arba pradinio ugdymo individualizuotą programą, priimamas mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos pirmąją dalį), pateikęs pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus.

15. Asmuo, naujai atvykęs mokytis, gimnazijai pateikia:

15.1. prašymą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją arba antrąją dalį;

15.2. gimimo liudijimą ir jo kopiją;

15.3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus;

15.4. priimamas į 5 klasę mokinys – pradinio išsilavinimo pažymėjimą ir pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą.

V SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ

16. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas mokinys, įgijęs pagrindinį išsilavinimą.

17. Bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą mokiniai renkasi patys. Į mokyklą pirmumo teise priimami mokiniai, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų vietų, pirmiausia priimami mokiniai:

17.1. gyvenantieji savivaldybės teritorijoje;

17.2. norintieji tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi;

17.3. atsižvelgiant į mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).

18. Mokinys, naujai atvykęs mokytis, bendrojo ugdymo mokyklai pateikia:

18.1. prašymą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą;

18.2. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus;

18.3. gimimo liudijimą arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

19. Asmenys, baigusieji pagrindinio ugdymo programą bei norintieji tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą toje mokykloje, prašymus mokyklos direktoriui pateikia nuo sausio 2 d. iki rugpjūčio 31 d., esant laisvų vietų visus mokslo metus.

VI SKYRIUS

PRAŠYMŲ PRIĖMIMO ĮFORMINIMO IR REGISTRAVIMO TVARKA

20. Prašymą mokytis bendrojo ugdymo mokykloje už iki 14 metų mokinį pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14–16 metų mokinys prie prašymo prideda vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.

21. Prašyme nurodomi tikslūs duomenys apie tėvų (globėjų, rūpintojų) darbovietę, gyvenamąją vietą, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

22. Prašymas ir kiti pateikiami dokumentai priimami ir registruojami prašymo pateikimo dieną bendrojo ugdymo mokykloje.

23. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokytis mokiniu ir tos pačios mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą ar jos dalį, keičiančiu ugdymo programą (pradedančiu mokytis pagal atitinkamą pritaikytą bendrojo ugdymo programą), sudaroma iki pirmos mokymosi dienos jo mokymosi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą: pradinio, pagrindinio (ar tik jos pirmąją ar antrąją dalį) ar vidurinio ugdymo programą.

24. Mokymo sutartį gimnazija sudaro pagal mokyklos, kurioje mokinys mokysis, paskirtį ir vykdomą pradinio, pagrindinio (pagrindinio ugdymo programos pirmąją ar antrąją dalį), vidurinio ugdymo programą.

25. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo gimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir prašymo teikėjas. Už vaiką iki 14 metų jo vardu mokymo sutartį sudaro vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), veikdamas išimtinai vaiko interesais. Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

26. Vienas mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka gimnazijoje (segama į mokinio asmens bylą).

27. Sudarius mokymo sutartį:

27.1. mokinys įregistruojamas Mokinių registre;

27.2. sudaroma mokinio byla. Joje dedama mokymo sutartis, mokinio ir (ar) jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai, pažymos ir kita tikslinga, su mokinio ugdymu susijusi informacija. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo byloje esantys dokumentai lieka mokykloje.

28. Mokyklos direktoriaus įsakymu įforminama:

28.1. mokinių paskirstymas į klases (srautus);

28.2. mokinio laikinas išvykimas gydytis ir mokytis arba laikinas individualus mokinio išvykimas mokytis (mobilumo veikla) į kitos šalies mokyklą pagal tarptautinę programą (mokymo sutartis laikino išvykimo laikotarpiu nenutraukiama).

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

30. Už Aprašo pažeidimus atsako gimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

31. Aprašas keičiamas, papildomas ir (ar) panaikinamas gimnazijos direktoriaus įsakymu.

32. Aprašas (jo pakeitimai ir (ar) papildymai) skelbiamas Velžio gimnazijos interneto svetainėje.

___________________________

 

PRAŠYMAI SIUNČIAMI EL.PAŠTU  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 Priėmimui į 1 klasę reikalingi dokumentai:


1. Prašymas dėl priėmimo į 1 mokyklos klasę (pildoma parsisiuntus šabloną arba atvykus į mokyklą)


2. Brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją (ne vėliau kaip birželio 1 d.)
(Rekomendaciją vaikui išduoda atitinkama ugdymo įstaiga, jeigu vaikas lankė ikimokyklinio ugdymo įstaigos ar bendrojo lavinimo mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupę.)


3. Vaiko gimimo liudijimo originalą


4. Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą (ne vėliau kaip rugsėjo 15 d.)


5. Dvi vaiko dokumentines nuotraukas (4x6)

 

 

 

Priėmimui į 2–4 klases reikalingi dokumentai:


1. Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją (pildoma parsisiuntus šabloną arba atvykus į mokyklą)


2. Mokymosi pasiekimų pažymėjimą

 

 

Priėmimui į 5 klasę reikalingi dokumentai:


1. Prašymas dėl priėmimo į 5 mokyklos klasę (pildoma parsisiuntus šabloną arba atvykus į mokyklą)


2. Pradinio ugdymo baigimo pažymėjimas.

 

 

Priėmimui į 6–8,  I–IV gimnazijos klases reikalingi dokumentai:


1. Prašymas dėl priėmimo į 6–8, I–IV gimnazijos klases (pildoma parsisiuntus šabloną arba atvykus į mokyklą)


2. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drąsiau į verslą
2022 m. Nov 30 d.


Inovacijų agentūra lapkričio mėnesį skyrė dėmesio jaunimo verslumui, todėl kvietė moksleivius dalyvauti jaunimo verslumui skatinti skirtame renginyje „Drąsiau į verslą“!  Renginys vyko lapkričio 22 d. Panevėžio mokslo ir technologijų parke. Džiugu, kad mūsų gimnazistai su [ ... ]

Skaitymų naktis....
2022 m. Nov 30 d.

  Lapkričio 25 vakarą į „Skaitymų naktį gimnazijos bibliotekoje“ rinkosi neformalaus švietimo būrelio „Su knyga“ nariai. Bibliotekininkėms talkino vyresniųjų klasių mokinės, jos grupėms organizavo įvairių veiklų: šešėlių teatrą, skaitymą ir istorijų kūrimą, lin [ ... ]

Gimnazistų pažintis su profesija iš arčiau
2022 m. Nov 25 d.


Norint pasirinkti profesiją taip, kad vėliau netektų pykti ant savęs ar artimųjų, reikia viską apgalvoti itin atsakingai. Moksleivių pasirinkimas turėtų būti apgalvotas, gerokai anksčiau, nei prasideda brandos egzaminų ir stojimų į profesines mokyklas, kolegijas ar universitetus kar [ ... ]

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė Velžio gimnazijos bibliotekoje
2022 m. Nov 24 d.


Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projektas propaguoja skaitymą balsu, Šiaurės šalių literatūrą. Tamsiausiu metų laiku uždegame žvakes ir skaitome knygą. Tai yra pagrindinė Šiaurės šalių bibliotekų savaitės idėja. Šių metų tema „Gamta šiaurėje“. Panevėžio r. Vel [ ... ]

Vaisiai ir daržovės – papildomas sveikatos ir vitaminų šaltinis
2022 m. Nov 23 d.

Lapkričio 8–15 dienomis Panevėžio rajono Velžio gimnazijos 5b klasės mokiniai dalyvavo sveikų užkandžių pertraukose. Iniciatyvių klasės tėvų ir Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pagalba, mokiniai kiekvieną dieną galėjo ragauti vis skirtingus vaisius ir da [ ... ]

„MINDFULNESS“ kursai Tenerifėje
2022 m. Nov 21 d.

Šių metų spalio 28–lapkričio 6 dienomis Velžio gimnazijos pagalbos mokiniui specialistai psichologas Tomas Plesnevičius ir socialinė pedagogė Elena Kvietinskienė dalyvavo tarptautinio „Erasmus+“ KA1 projekto „SMART mokykla“ mokymuose „MINDFULNESS“ , kurie vyko Tenerifėje, Isp [ ... ]

STEM mokymai Prahoje
2022 m. Nov 12 d.

Spalio 23–28 dienomis Velžio gimnazijos chemijos mokytoja Rasa Venciuvienė ir fizikos mokytoja Angelė Paulauskienė dalyvavo tarptautinio „Erasmus+“ KA1 projekto „SMART mokykla“ mokymuose „STEM“ , kurie vyko Smichovska vidurinėje verslo mokykloje Prahoje. Ši mokykla yra viena geri [ ... ]

Kroso varžybos Naujamiestyje
2022 m. Oct 27 d.

Spalio 26 d. Naujamiestyje vyko Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių rudens kroso varžybos. Varžybų tikslas išaiškinti ir apdovanoti geriausius Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų bėgimo sportininkus.  Sveikinime Velžio gimnazijos mokinius, iškovojusius prizines [ ... ]

Edukacinis užsiėmimas J.Masiulio knygyne
2022 m. Oct 27 d.

Spalio 26 d. 4c klasės mokiniai dalyvavo J. Masiulio knygyne rengiamame edukaciniame užsiėmime „Darbas knygyne“. Ketvirtokai aptarė knygos kelią nuo rašytojo stalo iki knygų lentynų ir, pasiskirstę grupelėmis, tapo tikrų tikriausiais knygyno darbuotojais. Teko aptarnauti tuo metu buvu [ ... ]

Piešinių konkursas „Pasaulis, kuriame maisto užtenka visiems“
2022 m. Oct 17 d.

Šiandieniniame pasaulyje gausu iššūkių, tokių kaip badas, skurdas, karas, nelygybė, klimato kaita ir pan. Maistas yra labai svarbi visų šių įvykių dalis. Net ir XXI a. pasaulyje vyrauja nelygybė, vienur susiduriama su skurdu, badu, maisto stygiumi, kitur – su maisto švaistymo problem [ ... ]

Respublikinis virvės traukimo festivalis
2022 m. Oct 10 d.

Spalio 1d. , Dusetose vyko Respublikinis virvės traukimo festivalis, dalyvavo penkios Velžio gimnazijos komandos ir iškovojo puikias vietas.   5A klasė I VIETA 1. Miglė Malkevičiūtė
2. Kamilė Maldutytė
3. Amanda Pavlova
4. Austėja Kurklietytė
5. Donatas Jusys
6. Dovydas Šidlauskas
7 [ ... ]

Baltų literatūros savaitė 2022
2022 m. Oct 6 d.


Rugsėjo 19–23 dienomis Velžio gimnazijos biblioteka-informacinis centras dalyvavo tarptautiniame Lietuvos ir Latvijos mokyklų bibliotekų projekte „Baltų literatūros savaitė-2022“. Savaitę pradėjo 2a klasės mokinai. Skaitėme latviškas pasakas, praktinių veiklų metu šifravome latv [ ... ]

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga 
Panevėžio r. Velžio gimnazija
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas   190398779

Adresas   Žemdirbių g. 15, Velžio k., LT-38128 Panevėžio r.

Telefonas       (8 45)  595 324
Faksas       (8 45)  595 324

 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pamokų laikas

1 pamoka 8.15– 9.00
2 pamoka 9.05– 9.50
3 pamoka 10.00–10.45
4 pamoka 11.05–11.50
5 pamoka 12.10–12.55
6 pamoka 13.05–13.50
7 pamoka 13.55–14.40
8 pamoka 14.45–15.30
9 pamoka 15.35–16.20

Dalyvaujame:

 STEM logo

 

 

KK projekto logo

 

 RenkuosiMokytisLogo

 Kuriame Lietuvos ateitį

 

Straipsnių archyvas

Powered by mod LCA

Apie mus rašo

SvietimoNaujienos logo
 
STEAM failiukui nuoroda
 
GNTV logo 

Karjeros ugdymas

 KTU baneriukas

 

PANKO logo1