telefonas     (8 45) 595 324                         email     sekretorevg@gmail.com

                           

Foto kaledinis

Sveikiname

Sveikinu

Panevėžio kolegijos ir Krašto apsaugos  savanorių pajėgų organizuoto kompiuterinio žaidimo „CS2“ turnyro prizininkai – II vieta:

D.Mackevičius, IIIa kl.,

B.Baltušnikas, IIIa kl.,

M.Nacius, Ia kl.,

D.Šinkūnas, IIb kl.,

M.Ivoška, IIb kl.

Matematikos olimpiados prizininkai:

J.Novokreščenichas, 3b kl., – I v.,

B.Fiodorovas, 3a kl., – II v.,

U.Tamošiūnas, 4c kl., – II v.,

T.Markaitis, 4b kl., – III v.

 

FIRST LEGO LEAGUE Explore respublikinių varžybų prizininkai

1c klasės komanda –  III v.

Geografijos olimpiados nugalėtojas

R. Adomonis, IIIa kl., – I v.

 

„Kuriame Lietuvos ateitį"

 Autobusas

Tėvų linija

 Tėvų linija

Atsitiktinė nuotrauka

2020-10-05 Anykščiai 2.jpg

Bibliotekos tinklaraštis

biblioteka

Skautų tinklaraštis

skautai2

Besimokanti mokykla

Besimokanti mokykla3

Mokinių vežimas

 Autobusas

Tarptautiniai projektai

baneris

ErasmusLogo

ProSocial values3 2

RoBy Blue&LightGreen comp left

Reklama

Globa

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams teikimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams tikslą, uždavinius, tiekėjus ir gavėjus bei pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams organizavimą mokykloje.
2. Pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams teikimą organizuoja įstaigos specialiojo ugdymo komisija.
3. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir specialiojo ugdymo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, gimnazijos direktoriaus įsakymais ir šia Tvarka.

II. PAGALBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą.
5. Uždaviniai:
    5.1. nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti;
  5.2. stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
   5.3. sudaryti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

III. PAGALBOS TEIKĖJAI IR GAVĖJAI

6. Pagalbos mokiniams teikėjai – logopedas, spec. pedagogas, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas ir klasės arba dalykų mokytojai. Pagalbą teikia:
   6.1. logopedas – turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;
  6.2. specialusis pedagogas – turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų, ribotą intelektą, regos ir klausos sutrikimų;
  6.3. socialinis pedagogas – turintiems socialinės adaptacijos ir specifinės integracijos mokykloje problemų bei gyvenantiems mažas pajamas gaunančiose šeimose.
  6.4. klasės arba dalykų mokytojai – turintiems įvairių sutrikimų ir ugdomiems pagal modifikuotas ar adaptuotas programas.
   6.5. mokytojo padėjėjas – specialiųjų ugdymosi  poreikių  mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ir labai    didelių ugdymosi poreikių.
7. Pagalbos gavėjai – specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.

IV. PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

8. Pagalba teikiama, kai ją skiria mokyklos specialiojo ugdymo komisija ar miesto pedagoginė psichologinė tarnyba, įvertinusi raidos sutrikimą ir specialiuosius ugdymosi poreikius.
9. Logopedas, spec. pedagogas savo veiklą organizuoja vadovaujantis Velžio gimnazijos Specialiojo ugdymo komisijos sudarymo ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-22.
10. Socialinis pedagogas – teikia pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, kai neužtenka auklėtojo ar mokytojo kompetencijos:
  10.1. individualūs pokalbiai su mokiniais, tėvais, pedagogais, sprendžiant mokykloje kylančias problemas;
   10.2. darbas grupėje;
   10.3. mokinių lankymas namuose, vertinant socialinę aplinką;
   10.4. bendradarbiavimas su kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis;
   10.5. socialinės paramos organizavimas ir koordinavimas.
11. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ugdomi visiškos integracijos forma.
12. Modifikuotas ar adaptuotas programas rengia dalyko mokytojas, konsultuojamas mokyklos specialiųjų pedagogų ar logopedo.
13. Dirbti su specialiųjų poreikių mokiniais klasės ar dalyko mokytojui padeda specialusis  pedagogas ir mokytojo padėjėjas.
14. Specialioji pedagoginė pagalba mokiniams teikiama per pamokas.
15. Logopedinė ir socialinio pedagogo pagalba teikiama ne pamokų metu.
16. Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pagal pritaikytą ar individualizuotą programą, ugdymo rezultatai vertinami pagal programoje numatytus pasiekimus. Kiekviename klasės dienyno atitinkamo dalyko puslapyje prie mokinio, kuris mokosi pagal adaptuotą programą pavardės, pusmečio bei metinių pažymių parašoma „ind“.

V. ATSISKAITOMYBĖ 

17. Klasės bei dalykų mokytojai darbo rezultatus fiksuoja pritaikytose ir individualizuotose dalykų programose mokslo metų pabaigoje.
18. Logopedas, spec.pedagogas, socialinis  pedagogas už darbo rezultatus atsiskaito mokyklos vadovui bei  mokytojų tarybai, pateikdami veiklos programą ir veiklos ataskaitą.
19. Veiklos ataskaitoje turi būti duomenys apie bendrą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičių, pagalbą gavusių mokinių skaičių, pasiekimus per atsiskaitomąjį laikotarpį.
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Susiklosčius nenumatytoms šioje tvarkoje aplinkybėms, sprendimas priimamas švietimo įstaigos vadovo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga 
Panevėžio r. Velžio gimnazija
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas   190398779

Adresas   Žemdirbių g. 15, Velžio k., LT-38128 Panevėžio r.

Telefonas       (8 45)  595 324
Faksas       (8 45)  595 324

 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pamokų laikas

1 pamoka 8.15– 9.00
2 pamoka 9.05– 9.50
3 pamoka 10.00–10.45
4 pamoka 11.05–11.50
5 pamoka 12.10–12.55
6 pamoka 13.05–13.50
7 pamoka 13.55–14.40
8 pamoka 14.45–15.30
9 pamoka 15.35–16.20

Dalyvaujame:

FB logo  Panevėžio rajono savivaldybės TŪM II

TŪM II FB paveikslėlis

 

STEM logo

 

 

KK projekto logo

 

 RenkuosiMokytisLogo

 Kuriame Lietuvos ateitį

 

Straipsnių archyvas

Powered by mod LCA

Apie mus rašo

SvietimoNaujienos logo
 
STEAM failiukui nuoroda
 
GNTV logo 

Karjeros ugdymas

 KTU baneriukas

 

PANKO logo1