PRAŠYMAI Į PIRMAS KLASES PRIIMAMI NUO 2024 m. sausio 8 d. SKAITYTI DAUGIAU >>

Arrow up
Arrow down

telefonas     (8 45) 595 324                         email     sekretorevg@gmail.com

                           

Foto kaledinis

Sveikiname

Sveikinu

Panevėžio kolegijos ir Krašto apsaugos  savanorių pajėgų organizuoto kompiuterinio žaidimo „CS2“ turnyro prizininkai – II vieta:

D.Mackevičius, IIIa kl.,

B.Baltušnikas, IIIa kl.,

M.Nacius, Ia kl.,

D.Šinkūnas, IIb kl.,

M.Ivoška, IIb kl.

Matematikos olimpiados prizininkai:

J.Novokreščenichas, 3b kl., – I v.,

B.Fiodorovas, 3a kl., – II v.,

U.Tamošiūnas, 4c kl., – II v.,

T.Markaitis, 4b kl., – III v.

 

FIRST LEGO LEAGUE Explore respublikinių varžybų prizininkai

1c klasės komanda –  III v.

Geografijos olimpiados nugalėtojas

R. Adomonis, IIIa kl., – I v.

 

„Kuriame Lietuvos ateitį"

 Autobusas

Tėvų linija

 Tėvų linija

Atsitiktinė nuotrauka

2020-09-15 sveikata2.jpg

Bibliotekos tinklaraštis

biblioteka

Skautų tinklaraštis

skautai2

Besimokanti mokykla

Besimokanti mokykla3

Mokinių vežimas

 Autobusas

Tarptautiniai projektai

baneris

ErasmusLogo

ProSocial values3 2

RoBy Blue&LightGreen comp left

Reklama

Globa

 

UAB  Niklita

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTAS  

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 


PATVIRTINTA
Velžio gimnazijos direktoriaus
2022 m. spalio 5 d.
įsakymu Nr. V-232

  

MAITINIMO ORGANIZAVIMO VELŽIO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Maitinimo organizavimo Velžio gimnazijoje tvarkos aprašas (toliau - aprašas) reglamentuoja vaikų ir mokinių (toliau – vaikų), kurie ugdomi Velžio gimnazijoje (toliau – gimnazijoje) maitinimo reikalavimus.
2. Šio aprašo reikalavimai privalomi mokyklos vadovui, juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems maitinimo ar maisto produktų tiekimo paslaugas bei pagal kompetenciją kontrolę vykdantiems asmenims.
3. Maitinimas (pusryčiai, pietūs) teikiamas gimnazijoje besimokantiems vaikams, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.
4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
4.1. maitinimas – tai gimnazijoje organizuojamas pagrindinis maitinimas. Gali būti laisvai pasirenkami pusryčiai, pietūs, nemokamas vaikų maitinimas ir tėvų (globėjų, rūpintojų) išpirkti vaikų pusryčiai, pietūs;
4.2. šiltas maistas – maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki patiekimo vartoti laikomas ne žemesnėje kaip +68° C temperatūroje;
4.3. užkandis – maisto produktas ar patiekalas, neįtrauktas į pietų valgiaraštį;
4.4. produktas – maisto produktas, naudojamas pusryčių, pietų patiekalų gamybai;
4.5. valgiaraštis – tai patiekiamų vienos dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas.
5. Kitos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

6. Už maitinimo organizavimą ir šio aprašo nuostatų įgyvendinimą gimnazijoje atsakingas gimnazijos vadovas. Jis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija), Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. TS-15 „Maitinimo organizavimo Panevėžio rajono ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu“, jo pakeitimais ir šiuo aprašu suderinęs su maitinimą teikiančia įmone, nustato maitinimo laiką ir tvarką gimnazijoje, skelbia viešai bei prižiūri, kad jos būtų laikomasi.
7. Vaikų maitinimas organizuojamas gimnazijos valgykloje pritaikytoje patalpoje, sudarant sąlygas kiekvienam vaikui prie stalo, laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo bei patalpų higienos reikalavimų.
8. Gimnazijoje švediško stalo principu kasdien organizuojami pietūs, kurių metu sudarytos sąlygos visiems pavalgyti šilto maisto. Pietavimo laiką nusistato gimnazija. Joje gali būti papildomas vaikų maitinimas (pusryčiai) ir laisvai pasirenkami šalti ir/ar šilti užkandžiai.
9. Atsakomybė už maitinimo organizavimo patalpų (gamybinės patalpos ir valgymo salė) higienos reikalavimų užtikrinimą numatoma Velžio gimnazijos ir maitinimo paslaugos teikėjo UAB „Niklita“, įmonės kodas 135541970, maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 2022-08-02-1.
10. Maisto paruošimas ir patiekalų įvairumas atitinka vaikų amžių ir sveikos mitybos rekomendacijas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-769 redakcija) patvirtinto tvarkos aprašo 15 punktas).
11. Maisto produktai ar maisto produktų grupės tiekiamos vaikų maitinimui vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija), patvirtinto tvarkos aprašo 17 ir 19 punktais nustatyta tvarka.
12. Patiekalai gaminami ir patiekiami vaikams vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija) patvirtinto tvarkos aprašo 20 punkto reikalavimais.
13. Gimnazijoje sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamo vandens (rekomenduojama kambario temperatūros).
14. Draudžiama naudoti susidėvėjusius, įskilusius, apdaužytais kraštais indus bei aliumininius įrankius ir indus.
15. Gimnazijos valgykloje, matomoje vietoje, skelbiama:
15.1. einamosios dienos valgiaraščiai;
15.2. maisto pasirinkimo piramidės plakatas ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija;
15.3. vaikų maitinimo laikas;
15.4 Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris (skambinti maisto saugos ir sudėties klausimais) ir Panevėžio visuomenės sveikatos centro telefono numeris (skambinti maitinimo organizavimo ir valgiaraščių klausimais).
16. Už šio aprašo 15 punkte išvardytos informacijos skelbimą atsakingas gimnazijos direktorius.
17. Kai gimnazijoje maitinami suaugę asmenys, jiems nepateikiami šio aprašo reikalavimų neatitinkantys maisto produktai ar patiekalai vaikų maitinimo metu.

III. VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI

18. Vaikų maitinimo valgiaraščiai sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams bei jų buvimo trukmę progimnazijoje.
19. Vaikai maitinami ne rečiau kaip kas 2,5 - 4 valandas pagal valgiaraščius.
20. Atskiri valgiaraščiai sudaromi 6-10 m. ir 11 m. ir vyresnio amžiaus vaikams.
21. Pagal gydytojų raštiškus nurodymus, mokykloje vienas iš karštų patiekalų - tausojantis virškinimo sistemą (valgiaraštyje pažymint ,,tausojantis“).
22. Valgiaraščiuose prie kiekvieno patiekalo nurodyta maistinė ir energetinė vertė (kcal), kiekis (g), nurodyti naudojami maisto produktai ir gamybos būdas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija) patvirtinto tvarkos aprašo 43 ir 44 punktus.
23. Organizuojant papildomą vaikų iš mažas pajamas gaunančių šeimų maitinimą, sudaromi papildomų maitinimų (pusryčių) valgiaraščiai.
24. Gimnazijoje yra numatyta galimybė laisvai pasirinkti užkandžius, jie tiekiami pagal maisto produktų asortimento sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija) patvirtinto tvarkos aprašo 17 punktą. Užkandžių asortimento sąraše yra nurodytas maisto produkto ar patiekalo pavadinimas, gamintojas bei etiketėje ar receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose nurodytos sudedamosios dalys.
25. Valgiaraščius Panevėžio visuomenės sveikatos centrui derinti iki maitinimo paslaugos teikimo pradžios pateikia maitinimo paslaugos teikėjas. Pietų, papildomo vaikų maitinimo valgiaraščiai ir užkandžių asortimento sąrašai suderinami su gimnazijos vadovu.
26. Maitinimo paslaugos teikėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V–394 redakcija) išdėstytiems valgiaraščių sudarymo reikalavimams, valgiaraščius sudaro 15 dienų.
27. Pasikeitus valgiaraščiams (išskyrus nežymius keitimus, t.y. pakeitus vieną maisto produktą tos pačios maisto produktų grupės kitu maisto produktu, kai mitybinė vertė pasikeičia ne daugiau kaip dešimt procentų), jie pakartotinai derinami su Panevėžio visuomenės sveikatos centru.
28. Gimnazijoje dirbantis visuomenės sveikatos priežiūros specialistas prižiūri, kad vaikų maitinimas būtų organizuojamas pagal šį aprašą, kartą per savaitę pildo „Valgiaraščio ir mokinių maitinimo atitikties“ patikrinimo žurnalą. Nustačius neatitikimų, juos užregistruoja „Valgiaraščio ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo“ žurnale, nedelsdamas apie tai informuoja maitinimo paslaugos teikėją, gimnazijos vadovą, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbuotoją, atsakingą už maitinimo paslaugų kokybės kontrolę. Maitinimo paslaugos teikėjas atsako už tai, kad nustatyti vaikų maitinimo organizavimo trūkumai būtų pašalinti tą pačią dieną.

IV. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS VYKSTANT MOKYMUISI NUOTOLINIO MOKYMOSI ORGANIZVIMO BŪDU AR ESNAT EKSTREMALIAI SITUACIJAI

29. Ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ir (ar) karantino metu sustabdžius kontaktinį ugdymo procesą mokykloje vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-218 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ V. skyriaus „V. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremalios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu„ yra stabdomas maitinimo paslaugos teikimas.

V. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ, ORGANIZUOJANT VAIKŲ MAITINIMĄ

30. Gimnazijos direktorius:
30.1. paskiria asmenis, atsakingus už maitinimo paslaugų kokybę ir nemokamo vaikų maitinimo dokumentų tvarkymą ir apskaitą;
30.2. atsako už valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal paskirtį, vaikų maitinimo organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka.
31. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui:
31.1. atsako už maitinimo organizavimo patalpų (gamybinės patalpos ir valgymo salė) higienos reikalavimų užtikrinimą numatoma Velžio gimnazijos ir maitinimo paslaugos teikėjo UAB „Niklita“, įmonės kodas 135541970, maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 2022-08-02-1;
31.2. organizuoja viešųjų pirkimų konkursą teikti vaikų maitinimo, nemokamo maitinimo paslaugas, pasibaigus sutarties terminui su esamu maitinimo paslaugų tiekėju.
32. Gimnazijos vyr. buhalteris:
32.1. kasmet iki lapkričio 1 d. Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriui pateikia ateinančių metų lėšų poreikį išlaidoms už produktus finansuoti ir ateinančių metų lėšų poreikį patiekalų gamybos išlaidoms finansuoti;
32.2. kasmet iki spalio 31 d. paskaičiuoja ir gimnazijos vadovui pateikia ateinančių metų lėšų poreikį išlaidoms už produktus finansuoti ir ateinančių metų lėšų poreikį patiekalų gamybos išlaidoms;
32.3. užsako lėšas nemokamam mokinių maitinimui finansuoti, pagal maitino paslaugos tiekėjo pateiktus nemokamo mokinių maitinimo apskaitos dokumentus.
33. Socialinis pedagogas:
33.1. kiekvieną dieną pildo nemokamo maitinimo el. žurnalą;
33.2. iki kito kalendorinio mėnesio 4 dienos užpildo praėjusio mėnesio nemokamo maitinimo žurnalą;
33.3. pasibaigus mėnesiui, iki kito mėnesio 10 dienos imtinai pateikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui parengtą ir užpildytą, atspausdintą ir pasirašytą praėjusio mėnesio nemokamo maitinimo žurnalą;
33.4. iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 9 dienos parengia ketvirtinę nemokamo maitinimo ataskaitą, užpildo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A1-283 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, patvirtinimo” pakeitimo“, pateiktą formą (elektroninį ir popierinį variantą);
33.5. iki kitų kalendorinių metų sausio 14 dienos parengia metinę vaikų nemokamo maitinimo ataskaitą, užpildo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-14 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A1-283 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, patvirtinimo” pakeitimo“, pateiktą formą (elektroninį ir popierinį variantą).
34. Gimnazijoje dirbantis visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:
34.1. prižiūri, kad vaikų maitinimas būtų organizuojamas pagal šį aprašą;
34.2. kartą per savaitę pildo „Valgiaraščio ir mokinių maitinimo atitikties“ patikrinimo žurnalą;
34.3. nustačius neatitikimų, juos užregistruoja „Valgiaraščio ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo“ žurnale ir užtikrina, kad nustatyti vaikų maitinimo organizavimo trūkumai būtų pašalinti nedelsiant. Nepašalinus neatitikimų per tą pačią dieną, visuomenės sveikatos specialistas apie tai praneša teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai;
34.4. valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą gimnazijoje saugo dvejus metus;
34.5. dėl nustatytų „Valgiaraščio ir mokinių maitinimo atitikties“ neatitikimų tą pačią dieną informuoja maitinimo paslaugos teikėją, gimnazijos vadovą, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbuotoją, atsakingą už maitinimo paslaugų kokybės kontrolę.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Pastebėti piktnaudžiavimai vaikų maitinimo, nemokamo maitinimo organizavimo, maisto niokojimo atvejai ar finansiniai pažeidimai svarstomi gimnazijos administracijos posėdyje.

 _________________________________

 

 PATVIRTINTA
Velžio gimnazijos direktoriaus
2022 m. spalio 5 d.
įsakymu Nr. V-232

 MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja mokinių, kurie ugdomi Velžio gimnazijoje (toliau-Gimnazijoje) ir kuriems skiriamas nemokamas maitinimas vadovaujantis Socialinės paramos mokiniams įstatymu, maitinimo organizavimą.
2. Šio aprašo reikalavimai privalomi mokyklos vadovui, juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems maitinimo ar maisto produktų tiekimo paslaugas bei pagal kompetenciją kontrolę vykdantiems asmenims.
3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
3.1. nemokamas maitinimas – tai gimnazijoje organizuojamas pagrindinis maitinimas mokiniams turintiems teisę į nemokamą maitinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą;
3.2. šiltas maistas – maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki patiekimo vartoti laikomas ne žemesnėje kaip +68° C temperatūroje;
3.3. užkandis – maisto produktas ar patiekalas, neįtrauktas į pietų valgiaraštį;
3.4. produktas – maisto produktas, naudojamas pusryčių, pietų patiekalų gamybai;
3.5. valgiaraštis – tai patiekiamų vienos dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas.
4. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas Gimnazijoje neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.
5. Kitos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
6. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą ir šio aprašo nuostatų įgyvendinami gimnazijoje atsakingas gimnazijos vadovas.

II. NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS FINANSAVIMAS

7. Nemokamas mokinių maitinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų įstatymų nustatyta tvarka gautų lėšų.
8. Išlaidų rūšys:
8.1. išlaidos produktams (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį), kai mokiniai maitinami nemokamai;
8.2. patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių su mokinių nemokamo maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos ir kt.).
9. Išlaidos, numatytos 8.1 punkte, finansuojamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos ir įstatymų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų.
10. Išlaidos, numatytos 8.2. punkte, finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų įstatymų nustatyta tvarka gautų lėšų.
11. Mokyklai lėšos produktams, patiekalų gamybos išlaidoms skiriamos Savivaldybės tarybos sprendimu, tvirtinant metų biudžetą. Einamaisiais metais maisto produktams įsigyti nepanaudotos lėšos Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti perskirstomos mokykloms papildomai mokinio reikmenims ar maisto produktams įsigyti.

 III. NEMOKAMO MAITINIMO RŪŠYS

12. Mokiniai turi teisę:
12.1. į nemokamus pusryčius;
12.2. į nemokamus pietus;
12.3. į nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
13. Sprendimą, kokią maitinimo rūšį skirti, priima savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kreipimosi socialinei paramai mokiniams gauti tvarka.

IV. PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIŲ NUSTATYMAS IR VALGIARAŠČIŲ SUDARYMAS

14. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama nuo 1,6 iki 2,8 procento bazinės socialinės išmokos dydžio suma pusryčiams ar pavakariams; nuo 3,5 iki 5 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio suma pietums;. Tiksli suma vienai dienai vienam mokiniui patvirtinama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
15. Gimnazijoje produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis nustatomas:
15.1. pietums – 1– 4 klasių, 5–8 klasių ir I –IV gimnazinių klasių mokiniams – trims amžiaus grupėms;
15.2. maitinimui dieninėse vasaros poilsio stovyklose – viena dienos maitinimo norma visoms amžių grupėms;
15.3. pusryčiams viena dienos maitinimo norma visoms amžių grupėms.
16. Nemokamam mokinių maitinimui sudaromi perspektyviai valgiaraščiai (toliau Valgiaraštis) (papildomi/atskiri nei kitiems mokiniams) ne mažiau kaip penkiolikai dienų, atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas bei Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą pusryčių, pietų ir pavakarių gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašą pagal mokinių amžių. Skiriamos dvi amžiaus grupės: 6–10 metų amžiaus grupė (1–4 klasių mokiniams), 11 metų bei vyresnio amžiaus mokiniams (5–12 klasių mokiniams). Dieninėse vasaros poilsio stovyklose – 11 metų bei vyresnio amžiaus mokiniams.
16.1. nemokamo mokinių maitinimo Valgiaraščių antraštiniame lape turi būti nurodytas įstaigos, kurioje organizuojamas maitinimas, pavadinimas, ir kiekvienas lapas turi būti patvirtintas maitinimo paslaugos tiekėjo bei mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais, jeigu privaloma, teikiami derinti Visuomenės Sveikatos centrui. Valgiaraščiuose nurodomi patiekalų pavadinimai, receptūros Nr., kiekis (g), patiekalo / porcijos kaina, kiti privalomi duomenys. Valgiaraščiai skelbiami valgykloje viešai;
16.2. kasdienio maitinimo Valgiaraščiai turi atitikti suderintą perspektyvinį Valgiaraštį ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą vienos dienos vienam mokiniui maitinimo normą produktams įsigyti (su pirkimo PVM);
16.3. jei kasdienis Valgiaraštis neatitinka perspektyvinio Valgiaraščio, mokyklos valgyklos darbuotojas jį koreguoja ir skelbia valgykloje viešai. Gimnazijos direktorius tvirtina kasdienio maitinimo valgiaraštį ir prižiūri jo vykdymą;
16.4. Valgiaraščiai saugomi maitinimo paslaugų tiekėjo, o pareikalavus šių Valgiaraščių kopijos kartu su produktų kiekių suvestine pateikiami rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.

 V. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

17. Įstatymų numatyta tvarka Velžio gimnazijos mokiniams maitinimo paslaugą teikia UAB „Niklita“, įmonės kodas 135541970, Taikos pr. 94, LT-51179, Kauno m., pagal maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2022-08-02-1.
18. Mokinys, kuriam paskirtas nemokamas maitinimas, pradedamas maitinti direktoriaus įsakymu kitą dieną po sprendimo gavimo skirti nemokamą maitinimą Gimnazijoje dienos.
19. Nemokamas maitinimas mokiniui neskiriamas nuo kitos dienos po sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo Gimnazijoje gavimo.
20. Gimnazijos direktoriaus įsakymu įgaliota socialinė pedagogė, gavusi informaciją dėl nemokamo maitinimo skyrimo (nutraukimo) mokiniui, suderina nemokamai maitinamų mokinių skaičių su Gimnazijos maitinimo paslaugą mokiniams teikiančios įmonės atsakingu darbuotoju.
21. Nemokami pusryčiai ir pietūs organizuojami Gimnazijoje mokslo dienomis. Poilsio, švenčių bei atostogų dienomis per mokslo metus nemokami pietūs ir pusryčiai neorganizuojami.
20. Esant nepanaudotų lėšų gali būti organizuojami poilsio, švenčių bei atostogų dienomis per mokslo metus, taip pat mokiniams, dalyvaujantiems prevencijos programų veikloje, išvykose, turistiniuose žygiuose.
22.Nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas Gimnazijoje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jei šioms stovykloms organizuoti neteikiamas finansavimas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Vaikų vasaros poilsio programų finansavimo tvarką.
23. Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi dienos, buvusioji mokykla pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą. Apie tai raštu informuojama savivaldybės, kurioje buvo priimtas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniui, administracija.
24. Nemokami pietus ir pusryčiai, turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą, mokiniui neatvykus į ugdymo įstaigą dėl ligos ar kitos svarbios priežasties ir tėvams pateikus prašymą gimnazijos vadovui, gali būti atiduodami broliui, seseriai, tėvams ar kitiems šeimos nariams, kurie pristato maistą į namus maitinimą gaunančiam mokiniui (privalo turėti savo indus maistui).
25. Mokiniui, kuriam skirtas mokymas namie, nemokami pietūs, tėvams pageidaujant ir pateikus prašymą gimnazijos vadovui gali būti atiduodami į namus.
26. Nemokamas maitinimas mokiniams negali būti teikiamas maisto produktais ar pinigais.
27. Mokiniui gulint ligoninėje ar gydantis sanatorijoje, Gimnazijoje nemokamas maitinimas stabdomas iki mokinys grįš į ugdymo įstaigą.
28. Mokinys gauna nemokamą maitinamą pateikęs valgyklos darbuotojai nemokamo maitinimo taloną. Jeigu mokinys neturi talono ar jį yra pametęs valgyklos vedėja, kad mokinys valgė, tą pačią dieną informuoja gimnazijos socialinį pedagogą.
29. Gimnazijoje vykdoma griežta nemokamą maitinimą gaunančių mokinių apskaita, šalinami pasitaikantys piktnaudžiavimo atvejai (parduodamas ar niokojamas maistas ir pan.).
30. Gimnazijoje yra numatytos 3 ilgesnės pertraukos po 20 minučių, kad mokiniai suspėtų pavalgyti. Po trijų pamokų valgo 5–8 kl. mokiniai, per 4 pamoką valgo 1–4 klasių mokiniai, po 4 pamokų – I–IV gimnazijos klasių mokiniai.
31. Nemokamus pusryčius 1–4, –-8 ir I–IV kl. mokiniai valgo po 1 pamokos.
32. Gimnazijoje kas diena pildomas „Mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalas”, esantys socialinės paramos informacinės sistemos SPIS internetiniame puslapyje.
33. Mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalą kas diena pildo socialinis pedagogas suderindamas jį su elektroniniame Tamo dienyne esančiais mokinių pamokų lankomumo apskaitos duomenimis.
34. Mokinys, laikomas pasinaudojęs jam priklausančia socialinės paramos forma nemokamu maitinimu, jei elektroninio Tamo dienyno mokinių pamokų lankomumo apskaitoje nėra pažymėtos nė vienos „n“ raidės.
35. Mokinys, laikomas nepasinaudojęs jam priklausančia socialinės paramos forma, nemokamu maitinimu, jei elektroninio Tamo dienyno mokinių pamokų lankomumo apskaitoje yra pažymėtos nemažiau kaip trys „n“ raidės.
36. Gimnazijoje vykdoma 1-4 kl. nemokama Vaisių programa.
37. Gimnazijoje vykdoma 1-4 kl. nemokama Pieno programa.

VI. NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS VYKSTANT MOKYMUISI NUOTOLINIO MOKYMOSI ORGANIZVIMO BŪDU AR ESNAT EKSTREMALIAI SITUACIJAI

38. Ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ir (ar) karantino metu sustabdžius kontaktinį ugdymo procesą mokykloje yra stabdomas ir nemokamo maitinimo paslaugos teikimas.
39. Tokiomis aplinkybėmis nemokamą maitinimą mokyklose gaunantiems mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-218 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ V. skyriaus „V. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremalios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu„ pakeitimu juos aprūpinant maisto produktais ir /ar pagamintu maistu;
40. Ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ir (ar) karantino metu už nemokamo maitinimo organizavimą atsako Velžio gimnazijos socialinis pedagogas;
40.1. peržiūri ir patikslina mokinių, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas sąrašus;
40.2. šsiaiškina ar visos šeimos pageidauja gauti nemokamą maitinimą maisto daviniu ar yra pageidaujančių gauti pagamintą maistą;
40.3. informuoja mokinių, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas mokykloje, tėvus (globėjus, rūpintojus) pranešimu elektroniniame Tamo dienyne, apie maitinimo organizavimo ir maisto davinių išdavimo sąlygas ekstremalios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu;
40.4. kartu su maitinimo paslaugos tiekėju, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu aptaria ir koordinuoja maisto davinių turinio atitiktį pagal rekomendacijas ir jo sudarymą;
40.5. koordinuoja maisto davinių pristatymą į namus šeimoms turinčioms:
40.5.1. mokinius ir(ar) tėvus (globėjus, rūpintojus) su judėjimo, regos ir(ar) kitomis negalėmis ribojančiomis mobilumą;
40.5.2. mokiniams iš socialinę riziką patiriančių šeimų neturinčioms galimybės atvykti jo atsiimti į gimnaziją;
40.6. maisto daviniai 1–4, 5–8 klasių mokiniams atiduodami tik mokinių tėvams;
40.7. maisto daviniai I–IV gimnazijos klasių pilnamečiams mokiniams;
40.8. maisto daviniai atiduodami pildant Maisto davinių mokiniams išdavimo žurnalą, kur atsiimantys maisto davinį tėvai ir(ar) pilnamečiai mokiniai pasirašo patvirtindami, kad maisto davinys atsiimtas.

VII. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ ORGANIZUOJANT MOKINIŲ NEMOKAMĄ MAITINIMĄ

41. Gimnazijos direktorius:
41.1. atsako už valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal paskirtį, mokinių maitinimo organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
41.2. teikia kitą informaciją apie mokinių nemokamo maitinimo organizavimą.
42. Vyr. buhalterė:
42.1. apie panaudotas mokinių nemokamam maitinimui skirtas lėšas atsiskaito Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui už ketvirtį ir už metus iki kito mėnesio 10 dienos;
42.2. teikia duomenis apie lėšų poreikį išlaidoms socialinei paramai mokiniams finansuoti ateinantiems metams Švietimo, kultūros ir sporto skyriui;
42.3. teikia informaciją apie einamaisiais metais numatomas nepanaudoti mokinių nemokamam maitinimui skirtas lėšas arba papildomą jų poreikį Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.
43. Socialinis pedagogas:
43.1. atsako už ,,Mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalo” pildymą pagal šios tvarkos 18, 27, 31 punktus ir duomenų suvedimą į socialinės paramos informacinę sistemą SPIS internetiniame puslapyje;
43.2. rengia nemokamo maitinimo talonus;
43.3. iki kito mėnesio 5 dienos pateikia atspausdintą popierinį variantą Panevėžio rajono Socialinės paramos skyriui.
44. Atsako už Vaisių programos ir Pieno programos žurnalų pildymą ir iki kito mėnesio 5 dienos atsiskaitymą su tiekėjais.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Valstybės biudžeto lėšų, skiriamų mokinių nemokamam maitinimui mokyklose, tikslinio panaudojimo kontrolę atlieka valstybės kontrolė, Panevėžio rajono kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuota vidaus audito tarnyba, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Finansų skyrius, Velžio gimnazija.

________________________________

 

 

Valgiaraštis sudaromas 15-kai dienų, t.y. 3 savaitėms po 5 dienas.

Valgiaraštis kartojasi kas 15 dienų.

 

VALGIARAŠTIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga 
Panevėžio r. Velžio gimnazija
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas   190398779

Adresas   Žemdirbių g. 15, Velžio k., LT-38128 Panevėžio r.

Telefonas       (8 45)  595 324
Faksas       (8 45)  595 324

 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pamokų laikas

1 pamoka 8.15– 9.00
2 pamoka 9.05– 9.50
3 pamoka 10.00–10.45
4 pamoka 11.05–11.50
5 pamoka 12.10–12.55
6 pamoka 13.05–13.50
7 pamoka 13.55–14.40
8 pamoka 14.45–15.30
9 pamoka 15.35–16.20

Dalyvaujame:

FB logo  Panevėžio rajono savivaldybės TŪM II

TŪM II FB paveikslėlis

 

STEM logo

 

 

KK projekto logo

 

 RenkuosiMokytisLogo

 Kuriame Lietuvos ateitį

 

Straipsnių archyvas

Powered by mod LCA

Apie mus rašo

SvietimoNaujienos logo
 
STEAM failiukui nuoroda
 
GNTV logo 

Karjeros ugdymas

 KTU baneriukas

 

PANKO logo1