telefonas     (8 45) 595 324                         email     rastine@velzio.panevezys.lm.lt                           

Foto kaledinis Foto3 Foto2 Foto1

Sveikiname

Sveikinu

Rajono matematikos olimpiados prizininkė

Amelija Abromaitytė, 3c kl. – III v.,

Rajono biologijos olimpiados prizininkai

Austėja Tamošiūnaitė, 5b kl., – II v.

Estera Lapašinskaitė, 6b kl., – II v.

Ignas Kripaitis, 8b kl., – II v.

Kristupas Uščiauskas, 5a kl., – III v.

Benas Ivanovas, 6c kl., – III v.

Dovas Zackevičius, 7b kl., – III v.

Urtė Stakėnaitė, 7b kl., – III v.

 

Rajono mokyklų mokinių bėgimo varžybos „Raguva 2022“, skirtos Šv. Florijono dienai paminėti, prizininkai

Upė Emilija Šteinaitė, 3b kl. – II v.

Mikola Slapai (UKR), 4a kl. – III v.

Lėja Jurėnaitė, 5a kl. – III v.

Urtė Stakėnaitė. 7b kl. – III v.

Jokūbas Kadžiulis, 8a kl. – I v.

Nojus Povilavičius, IIb kl. – III v.

 

„Kuriame Lietuvos ateitį"

 Autobusas

Tėvų linija

 Tėvų linija

GTranslate

English

Google Translate Widget

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Atsitiktinė nuotrauka

2021-06-17 Mokymai.jpg

Bibliotekos tinklaraštis

biblioteka

Žurnalistų tinklaraštis

zurnalistai

Skautų tinklaraštis

skautai2

Besimokanti mokykla

Besimokanti mokykla3

Mokinių vežimas

 Autobusas

Tarptautiniai projektai

baneris

ErasmusLogo

ProSocial values3 2

RoBy Blue&LightGreen comp left

Reklama

Globa

 

 

DaliaSulciene

Dalios Šulcienės individuali įmonė
MOKINIŲ MAITINIMAS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja mokinių, kuriems skiriamas nemokamas maitinimas vadovaujantis Socialinės paramos mokiniams įstatymu, maitinimo organizavimą.
2. Nemokamas mokinių maitinimas, vadovaujantis šiuo aprašu, organizuojamas Velžio gimnazijoje (toliau – Gimnazija).
3. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą atsakingas gimnazijos direktorius.
4. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas gimnazijoje neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.

II. NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS FINANSAVIMAS

5. Nemokamas mokinių maitinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų įstatymų nustatyta tvarka gautų lėšų.
6. Išlaidų rūšys:
6.1. išlaidos produktams (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį), kai mokiniai maitinami nemokamai;
6.2. patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių su mokinių nemokamo maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos ir kt.).
7. Išlaidos, numatytos 6.1 punkte, finansuojamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos ir įstatymų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų.
8. Išlaidos, numatytos 6.2. punkte, finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų įstatymų nustatyta tvarka gautų lėšų.
9. Mokyklai lėšos produktams, patiekalų gamybos išlaidoms skiriamos Savivaldybės tarybos sprendimu, tvirtinant metų biudžetą. Einamaisiais metais maisto produktams įsigyti nepanaudotos lėšos Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti perskirstomos mokykloms papildomai mokinio reikmenims ar maisto produktams įsigyti.

III. NEMOKAMO MAITINIMO RŪŠYS

10. Mokiniai turi teisę:
10.1. į pusryčius;
10.2. į nemokamus pietus;
10.3. į nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
11. Sprendimą, kokią maitinimo rūšį skirti, priima savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kreipimosi socialinei paramai mokiniams gauti tvarka.

IV. PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIŲ NUSTATYMAS IR VALGIARAŠČIŲ SUDARYMAS

12. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama nuo 1,3 iki 7,7 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio suma. Tiksli suma vienai dienai vienam mokiniui patvirtinama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
13. Gimnazijoje produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis nustatomas:
13.1. pietums – 1–4 klasių bei 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniams – dviems amžiaus grupėms;
13.2. maitinimui dieninėse vasaros poilsio stovyklose – viena dienos maitinimo norma visų amžių grupėms;
13.3. pusryčiams viena dienos maitinimo norma visų amžių grupėms.
14. Nemokamam mokinių maitinimui sudaromi perspektyviai valgiaraščiai (toliau Valgiaraštis) (papildomi/atskiri nei kitiems mokiniams) ne mažiau kaip penkiolikai dienų, atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas bei Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą pusryčių, pietų ir pavakarių gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašą pagal mokinių amžių. Skiriamos dvi amžiaus grupės: 6–10 metų amžiaus grupė (1–4 klasių mokiniams), 11 metų bei vyresnio amžiaus mokiniams (5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniams). Dieninėse vasaros poilsio stovyklose – 11 metų bei vyresnio amžiaus mokiniams.
14.1. nemokamo mokinių maitinimo Valgiaraščių antraštiniame lape nurodytas įstaigos, kurioje organizuojamas maitinimas, pavadinimas, ir kiekvienas lapas patvirtintas maitinimo paslaugos tiekėjo bei mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais, jeigu privaloma, teikiami derinti Visuomenės Sveikatos centrui. Valgiaraščiuose nurodomi patiekalų pavadinimai, receptūros Nr., kiekis (g), patiekalo/porcijos kaina, kiti privalomi duomenys. Valgiaraščiai skelbiami valgykloje viešai;
14.2. kasdienio maitinimo Valgiaraščiai turi atitikti suderintą perspektyvinį Valgiaraštį ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą vienos dienos vienam mokiniui maitinimo normą produktams įsigyti (su pirkimo PVM);
14.3. jei kasdienis Valgiaraštis neatitinka perspektyvinio Valgiaraščio, mokyklos valgyklos darbuotojas jį koreguoja ir skelbia valgykloje viešai. Gimnazijos direktorius tvirtina kasdienio maitinimo valgiaraštį ir prižiūri jo vykdymą;
14.4. šie Valgiaraščiai saugomi pas mokyklos valgyklos darbuotoją, o pareikalavus, šių Valgiaraščių kopijos kartu su produktų kiekių suvestine pateikiami rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.

V. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

15. Įstatymų numatyta tvarka mokinius maitina Dalės Šulcienės IĮ, pagal sudarytą mokinių maitinimo paslaugų sutartį.
16. Mokinys, kuriam paskirtas nemokamas maitinimas, pradedamas maitinti direktoriaus įsakymu kitą dieną po sprendimo gavimo skirti nemokamą maitinimą Gimnazijoje dienos.
17. Nemokamas maitinimas mokiniui neskiriamas nuo kitos dienos po sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo gimnazijoje gavimo.
18. Gimnazijos direktoriaus įsakymu įgaliota socialinė pedagogė, gavusi informaciją dėl nemokamo maitinimo skyrimo (nutraukimo) mokiniui, suderina nemokamai maitinamų mokinių skaičių su Gimnazijos valgyklos darbuotoju.
19. Nemokami pietūs organizuojami gimnazijoje mokslo dienomis. Poilsio, švenčių bei atostogų dienomis per mokslo metus nemokami pietūs ir pusryčiai neorganizuojami.
20. Esant nepanaudotų lėšų gali būti organizuojami poilsio, švenčių bei atostogų dienomis per mokslo metus, taip pat mokiniams, dalyvaujantiems prevencijos programų veikloje, išvykose, turistiniuose žygiuose.
21. Nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas gimnazijoje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jei šioms stovykloms organizuoti neteikiamas finansavimas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Vaikų vasaros poilsio programų finansavimo tvarką.
22. Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi dienos, buvusioji mokykla pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą. Apie tai raštu informuojama savivaldybės, kurioje buvo priimtas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniui, administracija.
23. Nemokami pietus ir pusryčiai turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą mokiniui neatvykus į ugdymo įstaigą dėl ligos ar kitos priežasties, gali būti atiduodami broliui, seseriai, tėvams ar kitiems šeimos nariams, kurie pristato maistą į namus maitinimą gaunančiam mokiniui (privalo turėti savo indus maistui).
24. Mokiniui, kuriam skirtas mokymas namie, nemokami pietūs gali būti atiduodami į namus.
25. Nemokamas maitinimas mokiniams negali būti teikiamas pinigais.
26. Mokiniui gulint ligoninėje ar gydantis sanatorijoje, gimnazijoje nemokamas maitinimas jam nepriklauso.
27. Mokinys gauna nemokamą maitinamą pateikęs valgyklos darbuotojai nemokamo maitinimo taloną. Jeigu mokinys neturi talono ar jį yra pametęs, valgyklos vedėja, kad mokinys valgė, tą pačią dieną informuoja gimnazijos socialinį pedagogą.
28. Gimnazijoje vykdoma griežta nemokamą maitinimą gaunančių mokinių apskaita, šalinami pasitaikantys piktnaudžiavimo atvejai (parduodamas ar niokojamas maistas ir pan.)
29. Gimnazijoje yra numatytos 3 ilgesnės pertraukos, kad mokiniai suspėtų pavalgyti. Po dviejų pamokų valgo 1–4 kl. mokiniai, po trijų pamokų valgo 5–8 kl. mokiniai, po 4 pamokų – I–IV kl. mokiniai.
30. Nemokamus pusryčius 1–4, 5-8 ir I–IV kl. mokiniai valgo po 1 pamokos.
31. Gimnazijoje pildomi „Mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalai”, esantys socialinės paramos informacinės sistemos SPIS internetiniame puslapyje mėnesiui pasibaigus.
32. Gimnazijoje vykdoma 1–4 kl. nemokama Vaisių programa.
33. Gimnazijoje vykdoma 1–4 kl. nemokama Pieno programa

VI. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ ORGANIZUOJANT MOKINIŲ NEMOKAMĄ MAITINIMĄ

34. Gimnazijos direktorius:
34.1. atsako už valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal paskirtį, mokinių maitinimo organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
34.2. teikia kitą informaciją apie mokinių nemokamo maitinimo organizavimą.
35. Vyr. buhalterė:
35.1. apie panaudotas mokinių nemokamam maitinimui skirtas lėšas atsiskaito Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui už ketvirtį ir už metus iki kito mėnesio 10 dienos;
35.2 teikia duomenis apie lėšų poreikį išlaidoms socialinei paramai mokiniams finansuoti ateinantiems metams Švietimo, kultūros ir sporto skyriui;
35.3. teikia informaciją apie einamaisiais metais numatomas nepanaudoti mokinių nemokamam maitinimui skirtas lėšas arba papildomą jų poreikį Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.
36. Socialinis pedagogas:
36.1. atsako už ,,Mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalo” pildymą pagal šios tvarkos 18, 27, 31 punktus ir duomenų suvedimą į socialinės paramos informacinę sistemą SPIS internetiniame puslapyje;
36.2. rengia nemokamo maitinimo talonus;
36.3. iki kito mėnesio 5 dienos pateikia atspausdintą popierinį variantą Panevėžio r. Socialinės paramos skyriui.
37. Atsako už Vaisių programos ir Pieno programos žurnalų pildymą ir iki kito mėnesio 5 dienos atsiskaitymą su tiekėjais.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Valstybės biudžeto lėšų, skiriamų mokinių nemokamam maitinimui mokyklose, tikslinio panaudojimo kontrolę atlieka valstybės kontrolė, Panevėžio rajono kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuota vidaus audito tarnyba, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Finansų skyrius, Velžio gimnazija.

_________________________________

 

 

 

 

Valgiaraštis sudaromas 15-kai dienų, t.y. 3 savaitėms po 5 dienas.

Valgiaraštis kartojasi kas 15 dienų.

 

 Valgiaraštis 6–10 metų mokiniams

 

Valgiaraštis 11 metų ir vyresniems mokiniams

 

Papildomas valgiaraštis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga 
Panevėžio r. Velžio gimnazija
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas   190398779
Adresas   Žemdirbių g. 15, Velžio k.,
LT-38128 Panevėžio r.
Telefonas       (8 45)  595 324
Faksas       (8 45)  595 324
 
 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Priėmimas

Prašymai į pirmas klases priimami nuo 2022 m. sausio 10 d.

SKAITYTI DAUGIAU >>

Pamokų laikas

1 pamoka 8.15– 9.00
2 pamoka 9.05– 9.50
3 pamoka 10.00–10.45
4 pamoka 11.05–11.50
5 pamoka 12.10–12.55
6 pamoka 13.05–13.50
7 pamoka 13.55–14.40
8 pamoka 14.45–15.30
9 pamoka 15.35–16.20

Mėnesio darbo planas

CIKLOGRAMA

 

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Dalyvaujame:

 STEM logo

 

 

KK projekto logo

 

 RenkuosiMokytisLogo

 Kuriame Lietuvos ateitį

 

Straipsnių archyvas

Powered by mod LCA

Apie mus rašo

SvietimoNaujienos logo
 
STEAM failiukui nuoroda
 
GNTV logo 

Karjeros ugdymas

 KTU baneriukas

 

PANKO logo1

Naujienų prenumerata