telefonas     (8 45) 595 324                         email     sekretorevg@gmail.com

                           

Foto kaledinis

Sveikiname

Sveikinu

Panevėžio kolegijos ir Krašto apsaugos  savanorių pajėgų organizuoto kompiuterinio žaidimo „CS2“ turnyro prizininkai – II vieta:

D.Mackevičius, IIIa kl.,

B.Baltušnikas, IIIa kl.,

M.Nacius, Ia kl.,

D.Šinkūnas, IIb kl.,

M.Ivoška, IIb kl.

Matematikos olimpiados prizininkai:

J.Novokreščenichas, 3b kl., – I v.,

B.Fiodorovas, 3a kl., – II v.,

U.Tamošiūnas, 4c kl., – II v.,

T.Markaitis, 4b kl., – III v.

 

FIRST LEGO LEAGUE Explore respublikinių varžybų prizininkai

1c klasės komanda –  III v.

Geografijos olimpiados nugalėtojas

R. Adomonis, IIIa kl., – I v.

 

„Kuriame Lietuvos ateitį"

 Autobusas

Tėvų linija

 Tėvų linija

Atsitiktinė nuotrauka

2020-10-07 savizudybiu seminaras 2.jpg

Bibliotekos tinklaraštis

biblioteka

Skautų tinklaraštis

skautai2

Besimokanti mokykla

Besimokanti mokykla3

Mokinių vežimas

 Autobusas

Tarptautiniai projektai

baneris

ErasmusLogo

ProSocial values3 2

RoBy Blue&LightGreen comp left

Reklama

Globa

  • Taisyklės
  • Sklaida (1)
  • Sklaida (2)
  • Sklaida (3)

PATVIRTINTA
Velžio gimnazijos direktoriaus
2012-01-19 įsakymu Nr. V- 18


                                                                                                                        
NAUDOJIMOSI GIMNAZIJOS SKAITYKLA TAISYKLĖS


     I. BENDROSIOS NUOSTATOS

     1. Šios taisyklės nustato bendrą naudojimosi gimnazijos skaitykla tvarką.
     2. Skaitykla naudotis turi teisę visi gimnazijos bendruomenės nariai, susipažinę su šiomis taisyklėmis ir jas vykdantys.
     3. Skaityklos lankytojai gali naudotis gimnazijos bibliotekos knygų fondu, periodiniais leidiniais, PIT‘e  esančiais kompiuteriais, kopijavimo aparatu.

     II. LANKYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

     4. Lankytojai turi teisę:
     4.1. lankytis skaitykloje laisvu nuo pamokų metu;
     4.2. gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimui skaitykloje;
     4.3. naudotis kompiuteriais ir kopijavimo aparatu, esančiais PIT‘e;
     4.4. lankytis skaitykloje rengiamose parodose ir kituose renginiuose;
     4.5. žiūrėti televizijos laidas prieš ir po pamokų bei per pertraukas. (Pamokų metu tik bibliotekininkei leidus).

     5. Lankytojai privalo:
     5.1. susipažinti su naudojimosi skaitykla taisyklėmis ir jų laikytis;
     5.2. saugoti ir tausoti bibliotekos spaudinius, neišnešti iš skaityklos, neužsirašius į skaitytojo formuliarą;
     5.3. negadinti skaityklos inventoriaus, neardyti sustatymo tvarkos;
     5.4. skaitykloje laikytis tvarkos, tylos, netrukdyti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkei;
     5.5. išeinant iš skaityklos sutvarkyti darbo vietą, išjungti televizorių.
     5.6. pasiimant nešiojamus kompiuterius pasirašyti žurnale, o pasinaudojus – gražinti bibliotekininkei.


     6. Lankytojams draudžiama:
     6.1. į skaityklą eiti su striukėmis;
     6.2. žaisti kortomis;
     6.3. naudotis mobilaus ryšio telefonais ir kitais prietaisais;
     6.4. valgyti, šiukšlinti;
     6.5. užsiimti kita veikla, prieštaraujančia skaityklos paskirčiai.

 

Darbo (straipsnis, knyga, metodinė priemonė, medžiaga, pateiktys ar pan., kvalifikacijos kėlimo programa) tema
Kam skirta
Autorius Kur galima rasti (pvz. ugdymo įstaigos pavadinimas, svetainė ar pan.)
Metodinė medžiaga „Anglų kalbos gramatikos pamokų planavimas (FCE)“ Užsienio kalbų mokytojams Rima Stongvilienė Velžio gimnazija
Metodinė medžiaga „Iškalbos mokymas lietuvių kalbos pamokose“ Integruotam dalykų (lietuvių kalbos, dailės, muzikos, etikos) mokymui Bendraautorė Irena Kairevičienė Velžio gimnazija
Seminaro „Naujausios IT tendencijos ir aktualijos mokykloje – debesų kompiuterija, interneto saugyklos, Microsoft Office 2010 privalumai"  programa Pedagoginiams darbuotojams Edita Davidonytė Panevėžio r. PČC, Velžio gimnazija
Straipsnis//Vertimų teorija ir praktika //, 2004 Rajono užsienio kalbų mokytojams R.Stakienė Panevėžio rajono savivaldybės pedagogų švietimo centre
Straipsnis//Modernios idėjos, skatinančios mokinių motyvaciją užsienio kalbų pamokose //, 2009 Rajono užsienio kalbų mokytojams R.Stakienė Panevėžio rajono mokytojų rudens konferencija–idėjų mugė „Nuo žinių link kompetencijų ugdymo‘‘
Straipsnis//Dalyvavimo Comenius programoje galimybės ir privalumai tolesniame ugdyme // 2009 Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono anglų kalbos mokytojams R.Stakienė PŠC centre
Paruošta seminaro medžiaga //Advanced English for Computer Users //, 2005 Kauno Vš „American English School“ filialo dėstytojams R.Stakienė Kauno Vš „American English School“ centre
Paruošta seminaro medžiaga //Gerosios patirties sklaida  iš kvalifikacijos tobulinimo kursų Oksforde//, 2009 American English School Kauno  filialo anglų kalbos mokytojams R.Stakienė Kauno Vš „American English School“ centre
Straipsnis //Atvirasis mokymas mokant kalbų mokinius su didele mokymosi motyvacija// tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Informacinių technologijų panaudojimas ugdymo proceso tobulinimui“. Šiauliai, 2004 Šiaulių miesto ir rajono anglų kalbos mokytojams R.Stakienė Šiaulių Stasio Šalkauskio vid. mokykloje (CD)
Straipsnis //Atvirų mokymosi aplinkų, kuriamų panaudojant IKT, perspektyvos KTU Panevėžio institute// tarptautinėje mokslinėje
konferencijoje „Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai‘‘ (Panevėžys, 2004)
Užsienio kalbų mokytojams ir dėstytojams R.Stakienė Straipsnis buvo publikuotas konferencijos medžiagos rinktinėje
Straipsnis //Shift of Teaching/ Learning Paradigms Influenced by Information Technologies in English Lessons//  tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Theory for Practice in the Education of Contemporary Society“ (Riga, 2006, balandis) Užsienio kalbų dėstytojams R.Stakienė Straipsnis buvo publikuotas konferencijos medžiagos rinktinėje, Riga, psl. 577–580. ISBN 9984-569-60-8
Straipsnis //Mokymo(si) paradigmų kaita taikant IKT anglų kalbos pamokose//  tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tauta ir kalba: sociolingvistinio ugdymo aspektai“ (KTU Panevėžio Institutas, 2006, balandis) Užsienio kalbų mokytojams ir dėstytojams R.Stakienė Straipsnis buvo publikuotas konferencijos medžiagos rinktinėje, Panevėžys, p.227–230. ISBN 9955-25-040-2
Straipsnis //Pridedamoji vertė mokymo(si) paradigmose, taikant IKT anglų kalbos mokymui (Vilnius, 2006) Užsieno kalbų mokytojams R.Stakienė Tarptautinėje mokslinėje ISSEP 2006 konferencijoje „Informatika mokykloje: raida ir perspektyvos‘‘
Straipsnis //Stakienė.R., Gedeikienė D. Peculiarities of Foreign Language Teaching in Contemporary Society (KTU Panevėžio Institutas, 2007, lapkritis) Užsienio kalbų dėstytojams ir mokytojams R.Stakienė Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Changes in Social and Business Environment‘‘
Pranešimas „Lietuvos švietimo sistema“, Oksfordas, Oxford  House College, 2008 Užsienio kalbų mokytojams R.Stakienė  
Straipsnis //Iš mano metodinės patirties.//2003. P.101–102. Anglų kalbos mokytojams R.Stakienė PŠC „Iš Panevėžio rajono pedagogų darbo patirties“
Straipsnis//Modernios idėjos, skatinančios mokinių motyvaciją užsienio kalbų pamokose //, 2009 Anglų kalbos mokytojams R.Stakienė PŠC „Nuo žinių link kompetencijų ugdymo“
Mokomoji knyga //Stakienė.R., Šiaučiūnienė.L., Vasiliauskienė.M. Go Ahead.  Kaunas, Technologija,  2005. 93 p. ISBN  9955-09-853-8 KTU 1 kurso studentams R.Stakienė  
Mokomoji knyga //Stakienė R. Teminis anglų-lietuvių kalbų žodynėlis. Kaunas, Technologija, 2007, 134 p. ISBN 978-9955-25-228-3. (Išleisti 3 pakartotiniai leidimai) KTU 1 kurso studentams ir mokiniams R.Stakienė  
Edukologijos magistro darbas „Mokymo(si) paradigmų kaita, taikant IKT anglų kalbos pamokose“, 2006   R.Stakienė VDU mokslinių darbų tinklalapyje
Straipsnis //Gerosios patirties sklaida iš kvalifikacijos tobulinimo kursų Oksforde   R.Stakienė http://www.panrs.lt/
Parengta medžiaga seminarui //„Debatai – šiuolaikiškai aktyvus mokymo(si) metodas‘‘ Panevėžio miesto ir rajono mokytojams R.Stakienė  
Darbo (straipsnis, knyga, metodinė priemonė, medžiaga, pateiktys ar pan., kvalifikacijos kėlimo programa) tema Kam skirta Autorius Kur galima rasti (pvz. ugdymo įstaigos pavadinimas, svetainė ar pan.)
ŽAIDŽIU. 30 lietuvių kalbos edukacinių žaidimų. „Kelionė“, „Istorija“, „Labirintas“ 5–6 klasių mokinių komunikavimo gimtąja kalba ir mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymui Renata Jankevičienė http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/
Adventinė-Kalėdinė popietė „Atverk širdį“ 5–10 klasėms, integruota lietuvių kalbos, istorijos, muzikos, technologijų, choreografijos pamoka Bendraautorius
Asta Klydžienė
Knygoje „Iš Panevėžio rajono pedagogų darbo patirties“ Panevėžys, 2003; P.157
2000–2008 metų istorijos olimpiadų užduotys Istorijos pamokoms Bendraautorius
Asta Klydžienė
Knygoje „Panevėžio rajono istorijos mokytojų darbo patirtis. 2000–2008 metų istorijos olimpiadų užduotys“ Panevėžys, 2008
Dalykų integracijos galimybės ugdant mokinių kompetencijas Integracija istorijos, dailės, technologijų ir neformalaus ugdymo procese (7 kl.) Bendraautorius
Asta Klydžienė
Panevėžio rajono mokytojų
rudens konferencijos-idėjų mugės „Nuo žinių – link kompetencijų ugdymo“
Medžiaga, Panevėžys 2009
Lietuvių kalbos rašybos pratimai II kl. II klasės mokiniams Janina Balčiūnienė Velžio gimnazijoje
Lietuvių kalbos patarimai III–IV klasei III–IV klasės mokiniams Janina Balčiūnienė Velžio gimnazijoje
„Žingeiduko kraitė“ – metodinė priemonė
mokymosi sutrikimų turintiems mokiniams
II–IV klasių mokiniams Janina Balčiūnienė Velžio gimnazijoje
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Floristinis žiemos švenčių dekoras“ Dailės ir technologijų mokytojams Doloresa Rakauskienė Velžio gimnazija

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga 
Panevėžio r. Velžio gimnazija
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas   190398779

Adresas   Žemdirbių g. 15, Velžio k., LT-38128 Panevėžio r.

Telefonas       (8 45)  595 324
Faksas       (8 45)  595 324

 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pamokų laikas

1 pamoka 8.15– 9.00
2 pamoka 9.05– 9.50
3 pamoka 10.00–10.45
4 pamoka 11.05–11.50
5 pamoka 12.10–12.55
6 pamoka 13.05–13.50
7 pamoka 13.55–14.40
8 pamoka 14.45–15.30
9 pamoka 15.35–16.20

Dalyvaujame:

FB logo  Panevėžio rajono savivaldybės TŪM II

TŪM II FB paveikslėlis

 

STEM logo

 

 

KK projekto logo

 

 RenkuosiMokytisLogo

 Kuriame Lietuvos ateitį

 

Karjeros ugdymas

 KTU baneriukas

 

PANKO logo1