telefonas     (8 45) 595 324                         email     sekretorevg@gmail.com

                           

Foto kaledinis

Sveikiname

Sveikinu

Panevėžio kolegijos ir Krašto apsaugos  savanorių pajėgų organizuoto kompiuterinio žaidimo „CS2“ turnyro prizininkai – II vieta:

D.Mackevičius, IIIa kl.,

B.Baltušnikas, IIIa kl.,

M.Nacius, Ia kl.,

D.Šinkūnas, IIb kl.,

M.Ivoška, IIb kl.

Matematikos olimpiados prizininkai:

J.Novokreščenichas, 3b kl., – I v.,

B.Fiodorovas, 3a kl., – II v.,

U.Tamošiūnas, 4c kl., – II v.,

T.Markaitis, 4b kl., – III v.

 

FIRST LEGO LEAGUE Explore respublikinių varžybų prizininkai

1c klasės komanda –  III v.

Geografijos olimpiados nugalėtojas

R. Adomonis, IIIa kl., – I v.

 

„Kuriame Lietuvos ateitį"

 Autobusas

Tėvų linija

 Tėvų linija

Atsitiktinė nuotrauka

2021-04-09 su Velykom.jpg

Bibliotekos tinklaraštis

biblioteka

Skautų tinklaraštis

skautai2

Besimokanti mokykla

Besimokanti mokykla3

Mokinių vežimas

 Autobusas

Tarptautiniai projektai

baneris

ErasmusLogo

ProSocial values3 2

RoBy Blue&LightGreen comp left

Reklama

Globa

  • Apie centrą
  • Paslaugos
  • Nuostatai

 

IC

Mokyklos biblioteka-informacinis centras


Aš esu biblioteka.
Aš nesu nei sienos, nei lentynos,
Net ne knygos, sustatytos eilėmis.
Aš esu pasaulio išmintis,
Knygose pagauta ir jums jose parengta.
Aš esu atviros durys.
Įženkite!

 


Darbo laikas: I-V 7.30-16.30 val.


Bibliotekoje dirba bibliotekininkė Dalia Zdanavičiūtė ir bibliotekos-informacinio centro vedėja Dalia Kukenienė


Biblioteka įkurta kartu su mokykla 1982 metais. Renovuota 2015 metais. Bibliotekos-informacinio centro fondas ir informacinė paieškų sistema tvarkoma vadovaujantis Universaliąja dešimtaine klasifikacija (UDK), bibliotekos fondo apsaugos nuostatais, naudojantis informacinės sistemos „TAVO MOKYKLA“ modulio „Bibliotekos valdymo sistema“ naudojimosi susitarimu.

 

Biblioteką-informacinį centrą sudaro:

ABONIMENTAS

Knygų fondas apie 13 tūkstančių egzempliorių, 8 tūkstančių pavadinimų, 159 garsiniai regimieji dokumentai. Yra sukauptas apie 15 tūkstančių vadovėlių fondas. Paslaugomis naudojasi 441 registruotas vartotojas.

Abonemento skyriuje galite rasti:
 Enciklopedijų;
 Enciklopedinių ir žinynų;
 Žodynų;
 Informacinės knygos sudėtos lentynose pagal temas. Reikalingos temos numerį rasite naudodamiesi lentynų nuorodomis, pavadinimais ir dalykine rodykle.
 Grožinė literatūra sudėta pagal autorių pavardžių bei antraščių abėcėlę.

Bibliotekos-informacinio centro veikla nuolat keičiasi atsiradus naujiems būdams bendrauti ir dalytis informacija turime prisitaikyti ir tobulėti. Todėl 2014 metų spalio 8 dieną buvo sukurtas gimnazijos informacinio centro informacinis puslapis, čia galite sužinoti apie vykstančius renginius, akcijas, skaitymo skatinimo projektus susitikimus ir kt. adresu: http://vgbiblioteka.blogspot.com.

 

TYLIOJI SKAITYKLA

Čia galite naudotis teminiais segtuvais, enciklopedijomis, žinynais ir žodynais. Skaityti periodinius leidinius, jų turime apie 12 pavadinimų. Naudotis kompiuteriais ir multimedija. Yra 15 darbo vietų pamokų ruošai ir savišvietai.

Tyliojoje skaitykloje įrengtas gimnazijos karjeros centras. Čia galite sužinoti apie studijų galimybes, pasikonsultuoti. Rūpimais karjeros klausimais galite susisiekti ir el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. rašyti el.dienyne arba užeiti darbo dienomis nuo 15.00 iki 16.00 val.

 

BALTOJI NIŠA

Šiose erdvėse eksponuojamos parodos, vyksta susitikimai, arbatėlės, vedamos netradicinės pamokos, protų mūšiai, seminarai, susirinkimai. Mokiniai susirenka pabendrauti, padiskutuoti, laisvalaikiu pažiūrėti televizijos.

 

 

 

 

 

 

 

♦ Knygų išdavimas į namus ir vietoje.

♦ Informacija apie bibliotekoje naujai gautus leidinius.

♦ Reikalingos literatūros ir informacijos paieška.

♦ Rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašai.

♦ Individuali pagalba renkantis literatūrą.

♦ Bibliografinių ir informacinių pamokų vedimas.

♦ Parodos, knygų pristatymai, renginiai.

♦ Darbas kompiuteriu, internetas, belaidis internetas.

PATVIRTINTA
Velžio gimnazijos direktoriaus
2022-04-08 įsakymu Nr. V-47

 

PANEVĖŽIO RAJONO VELŽIO GIMNAZIJOS
BIBLIOTEKOS INFORMACINIO CENTRO NUOSTATAI

 

1. Šie nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Panevėžio r. Velžio gimnazijos bibliotekos informacinio centro (toliau – bibliotekos) fondo apskaitą, gaunamų dokumentų priėmimą, jų ženklinimą ir įtraukimą į apskaitą, fondo patikrinimą, dokumentų nurašymą. Jie parengti vadovaujantis Kultūros ministerijos 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. ĮV-966.

2. Bibliotekos fondo apskaitai naudojami rankiniu ir kompiuterizuotu informacinės sistemos „TAVO MOKYKLA“ modulio sistema sudaromi apskaitos registrai.

3. Gaunami dokumentai priimami į biblioteką su lydimuoju dokumentu (sąskaita-faktūra, perdavimo-priėmimo aktu, dovanojimo aktu ir kitais dokumentais (toliau – lydimasis dokumentas). Jei dokumentai bibliotekai perduoti be lydimųjų dokumentų (pvz., dovanoti gyventojų, renginio dalyvių ar anonimo, gauti paštu ir pan.), parengiamas gautų dokumentų priėmimo aktas, kuriame pateikiamas įkainotų dokumentų sąrašas su įvardintu finansavimo šaltiniu (nurodoma „kiti finansavimo šaltiniai“).

4. Dokumentams, gautiems iš skaitytojų vietoje jų prarastų ar nepataisomai sugadintų, sudaromas Skaitytojo grąžintų vietoje pamestųjų ar nepataisomai sugadintų dokumentų perdavimo-priėmimo aktas. Duomenys įrašomi Skaitytojų pamestų ir vietoje jų priimtų spaudinių apskaitos knygoje.

5. Visi gautieji dokumentai fizinėse laikmenose yra ženklinami. Ženklinimui naudojamas bibliotekos spaudas ir papildomas ženklinimas - brūkšninio kodo lipdė. Spaudas, kuriame nurodytas bibliotekos pavadinimas, negadinant dokumento teksto ir iliustracijų, dedamas:
5.1. knygų – antraštinio lapo kitoje pusėje ir 17 puslapio kairiajame kampe po tekstu. Jei nėra 17 puslapio spaudas dedamas 9, jei nėra 9 puslapio – 5 puslapyje;
5.2. žurnalų, laikraščių, vaizdinių leidinių – viršelyje arba pirmajame puslapyje;
5.3. žemėlapių, atskirų lapų – kitoje lapo pusėje kairiajame apatiniame kampe;
5.4. garsinių, regimųjų, elektroninių dokumentų fizinėse laikmenose – ant įdėklo (voko) ir etiketės.

6. Duomenys apie gautus dokumentus įtraukiami į vienetinę ir bendrąją fondo apskaitą:
6.1. inventoriaus knygos pildomos rankiniu būdu (popieriuje) ir automatizuotai bibliotekos informacinėje sistemoje;
6.2. į inventoriaus knygas įtraukiami visi dokumentai, išskyrus periodinius, trumpalaikio saugojimo grupuojamuosius dokumentus ir kitus laikinojo pobūdžio leidinius, kuriuose pateikiama trumpalaikė informacija ir kurių saugojimo terminas ne ilgesnis kaip vieneri metai (kalendoriai, reklaminiai plakatai, proginiai leidiniai). Šie dokumentai yra neregistruojami;
6.3. visiems dokumentams suteikiama bendra nuosekli inventoriaus numerių seka;
6.4. vienetinėje fondo apskaitoje dovanotiems dokumentams pildoma atskira inventoriaus knyga; 6.5. popierinės inventoriaus knygos puslapiai turi būti sunumeruoti, pabaigoje – tvirtinantis įrašas: „Šioje inventoriaus knygoje yra ... sunumeruotų lapų. Data. Bibliotekos vadovo parašas. Bibliotekos spaudas“;
6.6. vienetinei fondo apskaitai reikalingi duomenys rašomi iš dokumento antraštinių duomenų;
6.7. kiekvienam dokumentui suteikiamas atskiras inventoriaus numeris, kuris įrašomas į dokumentą po bibliotekos spaudu. Brūkšninio kodo lipdė užklijuojama ant dokumento, o brūkšninis kodas ir inventorinis numeris įvedamas į bibliotekos informacinę sistemą;
6.8. nurašomo dokumento inventoriaus numeris ir kaina išbraukiami, šie inventoriaus numeriai kitiems dokumentams pakartotinai nesuteikiami;
6.9. inventoriaus knyga (-os) saugoma (-os) neterminuotai (iki bibliotekos išregistravimo iš juridinių asmenų registro).

7. Bendrajai fondo apskaitai naudojama Bendrosios bibliotekos fondo apskaitos knygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-757, forma (toliau – apskaitos knyga). Privalomi bendrosios fondo apskaitos elementai pateikti Nuostatų 9 priede:
7.1. finansinių metų pradžioje apskaitos knygos duomenys sumuojami ir nustatoma, kiek dokumentų biblioteka gavo ir kiek nurašė. Duomenys perkeliami į šios apskaitos knygos 3-iąją dalį, rodančią, kiek dokumentų yra saugoma bibliotekoje;
7.2. kartą per metus apskaitos knygos duomenys sutikrinami su bibliotekos buhalterinės apskaitos dokumentais;
7.3. apskaitos knyga saugoma neterminuotai (iki bibliotekos išregistravimo iš juridinių asmenų registro).

8. Vadovaujantis Inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, 10.1 papunkčiu, bibliotekos fondo patikrinimo (inventorizacijos) periodiškumas nustatomas šiuose Nuostatuose.

9. Fondo patikrinimas atliekamas siekiant nustatyti fondo dokumentų trūkumą, perduodant fondą kitam materialiai atsakingam asmeniui, esant ypatingoms aplinkybėms (pvz., įvykus gaisrui, potvyniui, vagystėms), reorganizuojant ar likviduojant biblioteką.

10. Fondo patikrinimui gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaroma patikrinimo komisija. Komisija sudaroma iš nelyginio skaičiaus narių, į jos sudėtį įtraukiant bibliotekos darbuotojus, kurie nėra materialiai atsakingi už tikrinamą fondą.

11. Gali būti atliekamas:
11.1. viso fondo patikrinimas, kurio metu fonde saugomi dokumentai, apimant ir informaciją apie išduotų vartotojams dokumentų fizinius vienetus, yra sutikrinami su inventoriaus knyga ir bibliotekine informacine sistema kas 10–15 metų;
11.2. dalies fondo patikrinimas, kurio metu tikrinamo fondo dokumentai sutikrinami su inventoriaus knyga ir bibliotekine informacine sistema;

12. Biblioteka atlieka fondo patikrinimą dažniau, nei nustatyta Nuostatų 11.1 papunktyje, kai:
12.1. biblioteka reorganizuojama (pagal sprendimo reorganizuoti biblioteką priėmimo dienos būklę) ar likviduojama (pagal bibliotekos likvidatoriaus paskyrimo dienos būklę);
12.2. keičiasi materialiai atsakingi asmenys (pagal turto priėmimo ir perdavimo dienos būklę);
12.3. nustatomas plėšimo, vagystės, dokumentų pasisavinimo faktas (pagal nustatymo dienos būklę), įvyksta gaisras arba stichinė nelaimė (pagal gaisro ar stichinės nelaimės pasibaigimo dienos būklę);

13. Fondo patikrinimas baigiamas surašant šių Nuostatų 12 priede nustatytos formos Bibliotekos fondo patikrinimo aktą.

14. Dokumentai gali būti nurašomi iš fondo apskaitos, pripažinus juos nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti dėl šių priežasčių:
14.1. nusidėvėjo fiziškai arba funkciškai (technologiškai);
14.2. turinio požiūriu tapo neaktualūs;
14.3. vartotojų sugadinti ir (ar) prarasti ir šis faktas atitinkamai įformintas;
14.4. dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai (sunaikinti (sugadinti) avarijų, gaisrų ir kitų stichinių nelaimių metu) šiuos faktus atitinkamai įforminant.

15. Dokumentų nurašymui gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija.

16. Pripažintų nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti bibliotekos dokumentų nurašymas įforminamas nurašymo komisijos parengtu Pripažintų nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti bibliotekos dokumentų nurašymo aktu (13 priedas), patvirtintu bibliotekos vadovo (toliau – aktas):
16.1. aktas surašomas 2 vienetais: pirmasis vienetas, pridėjus vardinį dokumentų sąrašą, perduodamas buhalterijai, antrasis lieka bibliotekoje;
16.2. aktas yra pagrindas dokumentų išbraukimui iš vienetinės ir bendrosios fondo apskaitos ir jų balansinės vertės nurašymui iš buhalterinės apskaitos dokumentų, jų bibliografinių įrašų pašalinimui iš bibliotekos katalogų, kartotekų, duomenų bazių. Dokumentų inventoriniai numeriai išbraukiami iš vienetinės apskaitos registro darant nurašymo atžymas elektroninėmis priemonėmis ar (ir) iš atspausdintų inventoriaus knygos puslapių.

17. Nurašomų dokumentų vertė akte nurodoma (rubliais, talonais, litais, eurais) pagal inventoriaus knygą, akto pabaigoje bendra suma turi būti perskaičiuota pagal nurašymo metu Lietuvoje galiojančius piniginius vienetus.

18. Nurašyti dokumentai likviduojami remiantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250, nustatyta tvarka.

19. Fondo laikymui bibliotekose sudarytos sąlygos turi atitikti fondų apsaugos reikalavimus, nustatytus Dokumentų saugojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“ ir Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos IFLA rekomenduojamus bibliotekų fondų apsaugos principus (pavyzdžiui, „Bibliotekų fondų apsaugos ir konservavimo principai“ (1995) ir „Bibliotekos dokumentų priežiūros ir tvarkymo principai“ (1998) ir kt.).

20. Už šių Nuostatų laikymąsi atsako bibliotekininkas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų
3 priedas

PRIVALOMI SPAUSDINTINIŲ DOKUMENTŲ IR DOKUMENTŲ FIZINĖSE LAIKMENOSE VIENETINĖS APSKAITOS ELEMENTAI

Privalomi spausdintinių dokumentų ir dokumentų fizinėse laikmenose vienetinės apskaitos elementai yra šie:
1. Įrašo data;
2. Fondo kodas (elektroninėmis priemonėmis pildomai apskaitai);
3. Inventoriaus numeris;
4. Autorius ir antraštė;
5. Skyrius pagal UDK (universali dešimtainė klasifikacija);
6. Leidimo metai;
7. Kaina (pagal tuo metu Lietuvoje galiojantį piniginį vienetą);
8. Lydimojo dokumento numeris (elektroninėmis priemonėmis pildomai apskaitai);
9. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto data;
10. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto numeris;
11. Bibliotekos fondo patikrinimo žymėjimai;
12. Finansavimo šaltinis;
13. Pastabos (jei nėra suformuotos atskiros grafos, įvardinti finansavimo šaltinį pastabose).

 

_________________


Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų
4 priedas

PRIVALOMI BIBLIOTEKOS VALDOMŲ ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ VIENETINĖS APSKAITOS ELEMENTAI

Privalomi bibliotekos valdomų elektroninių dokumentų vienetinės apskaitos elementai yra šie:
1. Įrašo data;
2. ISBN leidiniams;
3. Sąlyginių vienetų skaičius;
4. Autorius ir antraštė;
5. El. dokumento nuoroda internete;
6. Leidimo metai;
7. Kaina (pagal tuo metu Lietuvoje galiojantį piniginį vienetą);
8. Įrašo numeris bibliotekos bendrojoje fondo apskaitos knygoje;
9. Lydimojo dokumento ar sutarties numeris (elektroninėmis priemonėmis pildomai apskaitai);
10. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto data;
11. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto numeris;
12. Elektroninių dokumentų prieigos patikrinimo žymėjimai;
13. Finansavimo šaltinis;
14. Pastabos (jei nėra suformuotos atskiros grafos įvardinti finansavimo šaltinį pastabose).

 

__________________


Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų
9 priedas

PRIVALOMI DOKUMENTŲ BENDROSIOS FONDO APSKAITOS ELEMENTAI

Privalomi bendrosios fondo apskaitos elementai yra šie:
Dokumentų gavimas:
1. Įrašo data;
2. Įrašo eilės numeris;
3. Lydimojo dokumento numeris arba sutarties numeris;
4. Įsigijimo būdas;
5. Tiekėjas;
6. Gauta dokumentų iš viso (fiz. vnt., naujų pavadinimų, suma), skaičius;
6a. Gauta el. dokumentų (sąlyginių vnt., naujų pavadinimų, suma) skaičius;
7. Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą (inventorintų), skaičius;
8. Dokumentų paskirstymas rūšimis, pagal turinį, kalbas, finansavimo šaltinius.

Dokumentų nurašymas:
1. Įrašo data;
2. Akto eilės numeris;
3. Nurašyta dokumentų iš viso (fiz. vnt., pavadinimų, suma), skaičius;
3a. Nurašyta elektroninių dokumentų (sąlyginių vnt., naujų pavadinimų, suma) skaičius;
4. Nurašyta inventorintų dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma), skaičius;
5. Nurašymo priežastys;
6. Dokumentų paskirstymas rūšimis, pagal turinį, kalbas, finansavimo šaltinius.

Bibliotekos fondo judėjimas:
Metų pradžioje yra:
1. Iš viso dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);
1a. Iš viso elektroninių dokumentų (sąlyginių vnt., naujų pavadinimų, suma) skaičius;
2. Inventorintų dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);
3. Dokumentų paskirstymas rūšimis, pagal turinį, kalbas, finansavimo šaltinius.
Per metus gauta:
1. Iš viso dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);
1a. Iš viso elektroninių dokumentų (sąlyginių vnt., naujų pavadinimų, suma) skaičius;
2. Inventorintų dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);
3. Dokumentų paskirstymas rūšimis, pagal turinį, kalbas, finansavimo šaltinius.
Per metus nurašyta:
1. Iš viso dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);
1a. Iš viso elektroninių dokumentų (sąlyginių vnt., naujų pavadinimų, suma) skaičius;
2. Inventorintų dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);
3. Dokumentų paskirstymas rūšimis, pagal turinį, kalbas, finansavimo šaltinius.
Metų pabaigai yra:
1. Iš viso dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);
1a. Iš viso elektroninių dokumentų (sąlyginių vnt., naujų pavadinimų, suma) skaičius;
2. Inventorintų dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);
3. Dokumentų paskirstymas rūšimis, pagal turinį, kalbas, finansavimo šaltinius.

 

_________________


Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų
11 priedas

(Bibliotekos fondo perdavimo–priėmimo akto forma)

___________________________________ BIBLIOTEKA
(bibliotekos pavadinimas)

TVIRTINU
_____________________
(pareigų pavadinimas)
_____________________
(parašas)
_____________________
(vardas ir pavardė)

BIBLIOTEKOS FONDO PERDAVIMO–PRIĖMIMO
AKTAS

20___ m. __________ ___ d. Nr.
_________________________
(sudarymo vieta)

Surašė komisija, sudaryta
(dokumento, kurio pagrindu sudaryta komisija, pavadinimas, data, Nr.)
Pirmininkas
(vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)
Nariai:
(vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)

Aktas surašytas dalyvaujant bibliotekos dokumentų fondą perduodančiam bibliotekos (padalinio) vadovui
(vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)
ir bibliotekos fondą priimančiam bibliotekos (padalinio) vadovui
_
(vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)
Bibliotekos dokumentų fondą perduodantis bibliotekos (padalinio) vadovas ___________________________________________________________________________
(vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)
perduoda, o bibliotekos fondą priimantis bibliotekos (padalinio) vadovas
_
(vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)
priima:
1. Bibliotekos (padalinio) fondą fiz. vnt. inventorintų dokumentų, suma.
2. Bibliotekos (padalinio) fondo inventoriaus knygas
_
(nurodyti inventoriaus knygų numerius ir kiekvienos knygos pirmąjį ir paskutinį įrašų numerius)
3. Bibliotekos (padalinio) fondo bendrosios apskaitos knygas
_
(nurodyti knygų metus)
4. Bibliotekos (padalinio) fondo paskutinio patikrinimo aktą_________ lap.

Komisijos pirmininkas ___________
(parašas) __________________
(vardas ir pavardė)

Nariai: ___________
(parašas)
___________
(parašas) __________________
(vardas ir pavardė)
__________________
(vardas ir pavardė)

_________________


Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų
12 priedas

(Bibliotekos fondo patikrinimo akto forma)

____________________________________________ BIBLIOTEKA
(bibliotekos pavadinimas)

TVIRTINU
_____________________
(pareigų pavadinimas)
_____________________
(parašas)
_____________________
(vardas ir pavardė)

BIBLIOTEKOS FONDO PATIKRINIMO AKTAS

20___ m. __________ ___ d. Nr.
_________________________
(sudarymo vieta)

Patikrino komisija, sudaryta
(dokumento, kurio pagrindu sudaryta komisija, pavadinimas, data, Nr.)

(komisijos narių vardai ir pavardės, pareigos)

1. Tikrinti dokumentai:
1.1. Bibliotekos fondo inventoriaus knygos
_
(nurodyti inventoriaus knygų numerius ir kiekvienos knygos pirmąjį ir paskutinį įrašų numerius)
1.2. Bendroji fondo apskaitos knyga (-os)
1.3. Ankstesnieji bibliotekos fondo patikrinimo aktai
(data, numeris)
1.4. Nuo paskutinio iki šio patikrinimo bibliotekos nurašytų dokumentų aktai-sąrašai

(data, numeris)
1.5. Dokumentai, patvirtinantys dokumentų išdavimą vartotojams
_
(vartotojų formuliarai, skaitytojų aptarnavimo posistemė ir kt.)
2. Nustatyta:
2.1. Pagal visas bibliotekos inventoriaus knygas inventorintų dokumentų turi būti ___ fiz. vnt.
2.2. Pagal aktus, išvardintus 1.4 punkte, nurašyta inventorintų dokumentų _____ fiz. vnt.
2.3. Iš viso bibliotekoje turi būti inventorintų dokumentų _______________ fiz. vnt.

3. Rasta:
3.1. Lentynose fiz. vnt. inventorintų dokumentų.
3.2. Vartotojams išduota fiz. vnt. inventorintų dokumentų.
3.3. Atiduota įrišti, restauruoti fiz. vnt. dokumentų.
Iš viso bibliotekoje rasta ___________________ fiz. vnt. inventorintų dokumentų.

4. Trūksta ______________ fiz. vnt. už _____Eur ______ct ( ______________ ).
(suma žodžiais)

5. Komisijos išvados ir pasiūlymai dėl patikrinimo rezultatų
_
_
_

PRIDEDAMA. Trūkstamų dokumentų sąrašas, ______ lapai.

Komisijos pirmininkas ___________
(parašas) ___________________
(vardas ir pavardė)

Nariai: ___________
(parašas)
___________
(parašas) ___________________
(vardas ir pavardė)
___________________
(vardas ir pavardė)

 

_________________


Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų
13 priedas

(Pripažintų nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti bibliotekos dokumentų nurašymo ir likvidavimo akto forma)

_______________________________________ BIBLIOTEKA
(bibliotekos pavadinimas)

PRIPAŽINTŲ NEREIKALINGAIS ARBA NETINKAMAIS (NEGALIMAIS) NAUDOTI BIBLIOTEKOS DOKUMENTŲ NURAŠYMO AKTAS

20___ m. __________ ___ d. Nr.
_________________________
(sudarymo vieta)

TVIRTINU
_______________________
(pareigų pavadinimas)
_______________________
(parašas)
_______________________
(vardas ir pavardė)

Komisija, sudaryta
(dokumento, kurio pagrindu sudaryta komisija, pavadinimas, data, Nr.)

(komisijos narių pareigos, vardai ir pavardės)

nurašė iš bibliotekos fondo _________ fiz. vnt. už _______Eur_________ct , inventorintų, neinventorintų (nereikalingą išbraukti) dokumentų. Nurašymo priežastis _________________
____ _ .

Nurašytų dokumentų pasiskirstymas pagal bendrąją bibliotekos fondo apskaitos knygą (egz.):

1. 2. 3.
Dokumentų rūšys Mokslo šakos Kalbos

Nurašyta __________________________ ____ fiz. vnt už ____Eur. ___ ct .
(turto vieneto pavadinimas)

PRIDEDAMA: Nurašytų inventorintų dokumentų sąrašas pagal įsigijimo metus: ____lapai.

Komisijos pirmininkas ___________
(parašas) ___________________
(vardas ir pavardė)

Nariai: ___________
(parašas)
___________
(parašas) ___________________
(vardas ir pavardė)
___________________
(vardas ir pavardė)

__________________

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga 
Panevėžio r. Velžio gimnazija
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas   190398779

Adresas   Žemdirbių g. 15, Velžio k., LT-38128 Panevėžio r.

Telefonas       (8 45)  595 324
Faksas       (8 45)  595 324

 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pamokų laikas

1 pamoka 8.15– 9.00
2 pamoka 9.05– 9.50
3 pamoka 10.00–10.45
4 pamoka 11.05–11.50
5 pamoka 12.10–12.55
6 pamoka 13.05–13.50
7 pamoka 13.55–14.40
8 pamoka 14.45–15.30
9 pamoka 15.35–16.20

Dalyvaujame:

FB logo  Panevėžio rajono savivaldybės TŪM II

TŪM II FB paveikslėlis

 

STEM logo

 

 

KK projekto logo

 

 RenkuosiMokytisLogo

 Kuriame Lietuvos ateitį

 

Straipsnių archyvas

Powered by mod LCA

Apie mus rašo

SvietimoNaujienos logo
 
STEAM failiukui nuoroda
 
GNTV logo 

Karjeros ugdymas

 KTU baneriukas

 

PANKO logo1