telefonas     (8 45) 595 324                         email     rastine@velzio.panevezys.lm.lt                           

Foto kaledinis Foto3 Foto2 Foto1

Sveikiname

Sveikinu

 Rajono chemijos olimpiados prizininkė

Smiltė Burmonaitė, Ib kl.  – II v.

 

Rajono anglų k. olimpiados prizininkai

Goda Narkutė, IIIb kl. – I v.,

Arnas Kadys, IIIb kl. – III v.

 

„Kuriame Lietuvos ateitį"

 Autobusas

Tėvų linija

 Tėvų linija

Atsitiktinė nuotrauka

2021-03-16 skautai 2.jpg

Bibliotekos tinklaraštis

biblioteka

Žurnalistų tinklaraštis

zurnalistai

Skautų tinklaraštis

skautai2

Besimokanti mokykla

Besimokanti mokykla3

Mokinių vežimas

 Autobusas

Tarptautiniai projektai

baneris

ErasmusLogo

ProSocial values3 2

RoBy Blue&LightGreen comp left

Reklama

Globa

  • Apie centrą
  • Paslaugos
  • Nuostatai

 

IC

Mokyklos biblioteka-informacinis centras


Aš esu biblioteka.
Aš nesu nei sienos, nei lentynos,
Net ne knygos, sustatytos eilėmis.
Aš esu pasaulio išmintis,
Knygose pagauta ir jums jose parengta.
Aš esu atviros durys.
Įženkite!

 


Darbo laikas: I-V 7.30-16.30 val.


Bibliotekoje dirba bibliotekininkė Dalia Zdanavičiūtė ir bibliotekos-informacinio centro vedėja Dalia Kukenienė


Biblioteka įkurta kartu su mokykla 1982 metais. Renovuota 2015 metais. Bibliotekos-informacinio centro fondas ir informacinė paieškų sistema tvarkoma vadovaujantis Universaliąja dešimtaine klasifikacija (UDK), bibliotekos fondo apsaugos nuostatais, naudojantis informacinės sistemos „TAVO MOKYKLA“ modulio „Bibliotekos valdymo sistema“ naudojimosi susitarimu.

 

Biblioteką-informacinį centrą sudaro:

ABONIMENTAS

Knygų fondas apie 13 tūkstančių egzempliorių, 8 tūkstančių pavadinimų, 159 garsiniai regimieji dokumentai. Yra sukauptas apie 15 tūkstančių vadovėlių fondas. Paslaugomis naudojasi 441 registruotas vartotojas.

Abonemento skyriuje galite rasti:
 Enciklopedijų;
 Enciklopedinių ir žinynų;
 Žodynų;
 Informacinės knygos sudėtos lentynose pagal temas. Reikalingos temos numerį rasite naudodamiesi lentynų nuorodomis, pavadinimais ir dalykine rodykle.
 Grožinė literatūra sudėta pagal autorių pavardžių bei antraščių abėcėlę.

Bibliotekos-informacinio centro veikla nuolat keičiasi atsiradus naujiems būdams bendrauti ir dalytis informacija turime prisitaikyti ir tobulėti. Todėl 2014 metų spalio 8 dieną buvo sukurtas gimnazijos informacinio centro informacinis puslapis, čia galite sužinoti apie vykstančius renginius, akcijas, skaitymo skatinimo projektus susitikimus ir kt. adresu: http://vgbiblioteka.blogspot.com.

 

TYLIOJI SKAITYKLA

Čia galite naudotis teminiais segtuvais, enciklopedijomis, žinynais ir žodynais. Skaityti periodinius leidinius, jų turime apie 12 pavadinimų. Naudotis kompiuteriais ir multimedija. Yra 15 darbo vietų pamokų ruošai ir savišvietai.

Tyliojoje skaitykloje įrengtas gimnazijos karjeros centras. Čia galite sužinoti apie studijų galimybes, pasikonsultuoti. Rūpimais karjeros klausimais galite susisiekti ir el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. rašyti el.dienyne arba užeiti darbo dienomis nuo 15.00 iki 16.00 val.

 

BALTOJI NIŠA

Šiose erdvėse eksponuojamos parodos, vyksta susitikimai, arbatėlės, vedamos netradicinės pamokos, protų mūšiai, seminarai, susirinkimai. Mokiniai susirenka pabendrauti, padiskutuoti, laisvalaikiu pažiūrėti televizijos.

 

 

 

 

 

 

 

♦ Knygų išdavimas į namus ir vietoje.

♦ Informacija apie bibliotekoje naujai gautus leidinius.

♦ Reikalingos literatūros ir informacijos paieška.

♦ Rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašai.

♦ Individuali pagalba renkantis literatūrą.

♦ Bibliografinių ir informacinių pamokų vedimas.

♦ Parodos, knygų pristatymai, renginiai.

♦ Darbas kompiuteriu, internetas, belaidis internetas.

 
PATVIRTINTA
Velžio gimnazijos direktoriaus
2017-01-06 įsakymu Nr. V-6

 

PANEVĖŽIO RAJONO VELŽIO GIMNAZIJOS
BIBLIOTEKOS- INFORMACINIO CENTRO NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šie nuostatai reglamentuoja Velžio gimnazijos bibliotekos-informacinio centro funkcijas, uždavinius, teises, darbo organizavimą, valdymą ir finansavimą. Jie parengti vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos 1998-01-27 įsakymu Nr.173 ir Kultūros ministerijos 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-499
1.2. Bibliotekos-informacinis centras yra Velžio gimnazijos padalinys, kultūros, švietimo ir informacijos centras, kuriame kuriame kaupiami, tvarkomi ir saugomi dokumentai įvairiose laikmenose, sisteminamos ir platinamos juose pateikiamos žinios, padedančios formuoti moksleivių ugdymo turinį, brandinti kūrybinį mąstymą ir savarankiškumą, tobulinti pedagoginės veiklos formas ir metodus, vykdantis edukacinę veiklą.
1.3. Biblioteko-informacinis centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo bei kultūros ministerijų įsakymais, teisės aktais, Velžio gimnazijos ir šiais nuostatais.
1.4. Metodinę ir organizacinę paramą bibliotekai-informaciniam centrui teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius ir Švietimo centras, Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijos.
1.5. Naudojimasis biblioteka-informaciniu centru yra nemokamas.
1.6. Bibliotekos-informacinio centro steigėjas yra Panevėžio rajono savivaldybės administracija ir Velžio gimnazija.

2. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

2.1. Gimnazijos bibliotekos-informacinio centro pagrindinis uždavinys – kaupti spaudinių ir kitų dokumentų fondą, garantuojantį galimybę švietimo įstaigai įgyvendinti mokslo, didaktinius ir ugdymo tikslus, tobulinti pedagogų kvalifikaciją.
2.2. Biblioteka-informacinis centras komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams pateikia Lietuvoje ir užsienyje leidžiamus spaudinius, teikdama pirmenybę programinei, metodinei, pedagoginei, bibliografinei ir informacinei literatūrai, atitinkančiai bendrąsias mokymo programas, prenumeruoja periodinius leidinius.
2.3. Biblioteka-informacinis centas, remdamasis „Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašu“, komplektuoja, tvarko vadovėlius ir išduoda juos dalykų mokytojams ir I–IV gimnazijos klasių mokiniams.
2.4. Biblioteka-informacinis centras aptarnauja mokinius ir gimnazijos darbuotojus gimnazijos direktoriaus patvirtintų „Naudojimosi gimnazijos biblioteka-informaciniu centru taisyklių“ nustatyta tvarka.
2.5. Biblioteka-informacinis centras analizuoja spaudinių fondą, nustatyta tvarka išima iš fondo ir nurašo pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus spaudinius.
2.6. Biblioteka-informacinis centras informuoja skaitytojus apie gautas knygas ir teikia jiems reikalingą bibliografinę informaciją, ugdo mokinių informacinę kultūrą, rengia spaudinių parodas, bibliografines apžvalgas.
2.7. Bibliotekos-informacinio centro vedėja atsakingam mokytojui už gimnazijos tinklapio tvarkymą, siunčia informaciją apie bibliotekos- informacinio centro veiklą.
2.8. Bibliotekos-informacinio centro vedėja atnaujina informaciją gimnazijos bibliotekos informacinio centro tinklaraštyje http://vgbiblioteka.blogspot.com/.
2.9. Biblioteka-informacinis centras dalyvauja įvairiose programose, projektuose, susijusiuose su bibliotekine veikla, diegia naujas technologijas.

3. BIBLIOTEKOS-INFORMACINIO CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS

3.1. Bibliotekos-informacinio centro veikla planuojama kalendoriniams metams. Atsiskaitoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekų statistika“. Bibliotekininkas už savo veiklą atsiskaito gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, Švietimo, kultūros ir sporto skyriui ir Švietimo ir mokslo ministerijai.
3.2. Bibliotekoje-informaciniame centre turi būti visi pirminės apskaitos dokumentai (inventorinė knyga, bibliotekos dienoraštis, fondo bendrosios apskaitos knyga, skaitytojų pamestų knygų apskaitos sąsiuvinis, skaitytojo formuliaras) ir vadovėlių fondo apskaitos dokumentai, nurodyti „Vadovėlių fondo tvarkymo instrukcijoje“.
3.3. Bibliotekos-informacinio centro fondas ir informacinė paieškų sistema tvarkoma vadovaujantis Universaliąja dešimtaine klasifikacija (UDK), bibliotekos fondo apsaugos nuostatais, naudojantis informacinės sistemos „TAVO MOKYKLA“ modulio „Bibliotekos valdymo sistema“ naudojimosi susitarimu.
3.4. Bibliotekos-informacinio centro darbas ir spaudinių fondas apskaitomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai“.
3.5. Bibliotekos-informacinio centro darbo laiką tvirtina gimnazijos direktorius.
3.6. Bibliotekai-informaciniam centrui vadovauja bibliotekos vedėja, jai padeda bibliotekininkė. Jas pareigoms skiria ir atleidžia gimnazijos direktorius.
3.7. Bibliotekos-informacinio centro fondas saugomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Spaudinių ir kitų dokumentų apsauga“.

4. BIBLIOTEKOS-INFORMACINIO CENTRO FINANSAVIMAS IR VALDYMAS

4.1. Lėšas spaudiniams (vadovėliams, programinės ir užklasinio skaitymo literatūros kūriniams, informaciniams leidiniams ir kt.) skiria Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, švietimo įstaigos steigėjas.
4.2. Bibliotekai-informaciniam centrui gali būti skiriama papildomų lėšų iš savivaldybės švietimo fondo, gimnazijos nebiudžetinių lėšų, taip pat organizacijų ir pavienių asmenų dovanos, labdara, parama.
4.3. Bibliotekos-informacinio centro darbuotojų etatai nustatomi vadovaujantis „Bendrojo lavinimo mokyklų tipinių etatų“ sąrašu.
4.4. Už darbą su vadovėliais bibliotekos vedėjai, bibliotekininkui gali būti mokamas atlyginimo priedas.
4.5. Bibliotekininku skiriamas asmuo, turintis aukštąjį pedagoginį arba bibliotekinį išsilavinimą.
4.6. Bibliotekininkas, suderinęs su gimnazijos vadovais, privalo kelti kvalifikaciją Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų ir savivaldybės bibliotekų organizuojamuose kursuose, dalyvauti bibliotekininkų pasitarimuose, seminaruose.
4.7. Bibliotekininkas atsako už spaudinių fondo saugumą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4.8. Bibliotekininkas yra mokytojų tarybos narys, jis gali būti renkamas į gimnazijos tarybą.
4.9. Bibliotekos-informacinio centro darbo laiką tvirtina gimnazijos direktorius.

5. BIBLIOTEKOS-INFORMACINIO CENTRO DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Bibliotekos-informacinio centro vedėjas, bibliotekininkas turi teisę:
5.1.1. Reikalauti iš steigėjo sudaryti normalias darbo sąlygas bibliotekos-informacinio centro funkcijoms ir uždaviniams vykdyti (tinkamos abonemento patalpos, skaityklos ir saugyklos apšvietimas, apšildymas, inventorius, įranga).
5.1.2. Kreiptis ir gauti metodinę paramą iš 1.4 punkte nurodytų institucijų.
5.1.3. Imtis priemonių, kad asmenys, pažeidę „Naudojimosi gimnazijos biblioteka-informaciniu centru taisykles“, atlygintų bibliotekai-informaciniam centrui padarytą žalą.
5.1.4. Steigėjui sutikus, neatlygintinai perduoti kitoms bibliotekoms dubletinius, nepaklausius spaudinius.
5.1.5. Bibliotekos-informacinio centro darbuotojai veda bibliotekinius užsiėmimus bei bibliografines pamokas.
5.2. Bibliotekos-informacinio centro darbuotojai privalo:
5.2.1. Organizuoti mokinių ir pedagogų bibliotekinį-informacinį aptarnavimą, sudarydamas galimybes skaitytojams gauti reikiamus spaudinius.
5.2.2. Skaitytojams sudaryti galimybę naudotis informacine paieškų sistema.
5.2.3. Duoti atsakymą į vienkartinę bibliografinę užklausą.
5.2.4. Suteikti informaciją apie Lietuvos bibliotekų sistemą, bibliotekų tinklus.
5.2.5. Palaikyti ryšius su savivaldybės viešąja biblioteka.

6. BIBLIOTEKOS-INFORMACINIO CENTRO PATALPOS IR ĮRANGA

6.1. Biblioteka-informacinis centras privalo turėti higieninius reikalavimus atitinkančias patalpas spaudiniams saugoti bei išduoti į namus ir atskirą patalpą-skaityklą skaityti spaudinius vietoje, taip pat bibliotekinę įrangą, reikalingą informacinio centro uždaviniams atlikti.
6.2. Biblioteka-informacinis centras gali būti iškeldinamas tik į geresnes patalpas, negu buvusios, tinkamas bibliotekos- informacinio centro funkcijoms.

7. BIBLIOTEKOS-INFORMACINIO CENTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

7.1. Biblioteka-informacinis centras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 18 ir 19 straipsnių nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

________________________________________________

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga 
Panevėžio r. Velžio gimnazija
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas   190398779
Adresas   Žemdirbių g. 15, Velžio k.,
LT-38128 Panevėžio r.
Telefonas       (8 45)  595 324
Faksas       (8 45)  595 324
 
 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Priėmimas

Prašymai į pirmas klases priimami nuo 2022 m. sausio 10 d.

SKAITYTI DAUGIAU >>

Pamokų laikas

1 pamoka 8.15– 9.00
2 pamoka 9.05– 9.50
3 pamoka 10.00–10.45
4 pamoka 11.05–11.50
5 pamoka 12.10–12.55
6 pamoka 13.05–13.50
7 pamoka 13.55–14.40
8 pamoka 14.45–15.30
9 pamoka 15.35–16.20

Mėnesio darbo planas

CIKLOGRAMA

 

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Dalyvaujame:

 STEM logo

 

 

KK projekto logo

 

 RenkuosiMokytisLogo

 Kuriame Lietuvos ateitį

 

Karjeros ugdymas

 KTU baneriukas

Naujienų prenumerata